Metodiskais centrs

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

Mērķis

Veidot un attīstīt mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un skolēnu radošai darbībai, nodrošināt atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, veicināt inovāciju ieviešanu izglītības procesā, aktivizēt pedagogu profesionālās meistarības un sadarbības pilnveidi, nodrošināt virzību uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, ilgtspējīgai izaugsmei.

Funkcijas

  • Individuāls metodiskais atbalsts reģiona pedagogiem un vispārējās izglītības iestādēm
  • Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide
  • Resursu pieejamība
  • Sadarbības organizēšana reģiona, valsts un starptautiskā līmenī

Uzdevumi

  1. Sniedz metodisko palīdzību izglītības procesa organizēšanā reģiona vispārējās izglītības iestādēm un pedagogiem.
  2. Nodrošina ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību reģiona skolēniem un pedagogiem.
  3. Atbalsta, organizē un koordinē reģiona, valsts un starptautiskā līmenī skolēnu sadarbību zinātniskā pētniecības jomā.
  4. Organizē, nodrošina un veicina pedagogu tālākizglītību.
  5. Nodrošina konferenču, semināru, izstāžu u.c. izglītības aktivitāšu organizēšanu, lai popularizētu skolvadības un pedagoģisko pieredzi.
  6. Izzina, vāc, apkopo un analizē informāciju par izglītības aktualitātēm un popularizē pedagoģisko pieredzi, organizējot savstarpējas pieredzes apmaiņas pasākumus (konferences, seminārus, izstādes u.c. veida pasākumus).

 

Metodiskā darba mērķis un uzdevumi 2020./2021.m.g.

Nodrošināt metodisku atbalstu mācību priekšmetu pedagogiem izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā, apspriest un risināt dažādu mācību priekšmetu metodikas problēmas, izstrādāt priekšlikumus mācību priekšmetu metodikā, organizēt savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus.

1.Informēt par aktualitātēm izglītības normatīvajos dokumentos, mācību priekšmetu standartos, programmās, metodikā, par jaunāko mācību literatūru, pieredzes un metodiskajiem materiāliem, pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu, radošumu un inovācijas veicinoša izglītības satura izstrādi.

2.Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas un informācijas tehnoloģiju attīstības apstākļos izglītojamiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanā.

3.Sekmēt informācijas tehnoloģiju mērķtiecīgu un kvalitatīvu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā, veidojot un radoši izmantojot mācību un metodiskos materiālus, interneta resursus, piedaloties pieredzes apmaiņā, plānojot un īstenojot individualizētu mācību stundu saturu, akcentējot dzīvesdarbības un mācīšanās prasmju attīstību, veicinot skolēnu radošumu un talantu izkopšanu.

4.Motivēt skolēnu, kas mācās radošā vidē kopā ar mūsdienīgiem pedagogiem, mācību sasniegumu izaugsmi valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, projektu un zinātniski pētnieciskajā darbā, veicinot iekļaujošas izglītības principu īstenošanu un diferencētu pieeju.

5.Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi, praktiskās, inovatīvās un radošās darbības un pieredzes popularizēšanu, organizējot konferences, seminārus, izstādes un citas izglītības aktivitātes.