Metodiskais centrs

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

Mērķis

Veidot un attīstīt mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un skolēnu radošai darbībai, nodrošināt atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, veicināt inovāciju ieviešanu izglītības procesā, aktivizēt pedagogu profesionālās meistarības un sadarbības pilnveidi, nodrošināt virzību uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, ilgtspējīgai izaugsmei.

Funkcijas

  • Individuāls metodiskais atbalsts reģiona pedagogiem un vispārējās izglītības iestādēm
  • Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide
  • Resursu pieejamība
  • Sadarbības organizēšana reģiona, valsts un starptautiskā līmenī

Uzdevumi

  1. Sniedz metodisko palīdzību izglītības procesa organizēšanā reģiona vispārējās izglītības iestādēm un pedagogiem.
  2. Nodrošina ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību reģiona skolēniem un pedagogiem.
  3. Atbalsta, organizē un koordinē reģiona, valsts un starptautiskā līmenī skolēnu sadarbību zinātniskā pētniecības jomā.
  4. Organizē, nodrošina un veicina pedagogu tālākizglītību.
  5. Nodrošina konferenču, semināru, izstāžu u.c. izglītības aktivitāšu organizēšanu, lai popularizētu skolvadības un pedagoģisko pieredzi.
  6. Izzina, vāc, apkopo un analizē informāciju par izglītības aktualitātēm un popularizē pedagoģisko pieredzi, organizējot savstarpējas pieredzes apmaiņas pasākumus (konferences, seminārus, izstādes u.c. veida pasākumus).

Metodiskā darba mērķis un uzdevumi 2023./2024.m.g.

Sniegt atbalstu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai, piedalīties mācību satura un metodikas aktuālo jautājumu risināšanā, sadarboties ar izglītības iestādēm un pedagogiem inovatīvas pieredzes  un labās prakses piemēru  izstrādē.

1.Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību  jomas ietvaros un starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai.

2.Sniegt atbalstu pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei.

3.Ievērot izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un talantu attīstīšanu.

4.Veicināt pedagogu un izglītības iestāžu sadarbību, nodrošinot atbalstu jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā.

5.Izstrādāt un piedāvāt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus izglītības iestādēm un plānošanas reģionam.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs piedāvā profesionālās kompetences pilnveides pasākumus par tēmām:

pilsētu un novadu valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam, t.sk. skolotāju digitālo prasmju pilnveide mācību īstenošanai attālināti;

mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomā attālinātā mācību procesā;

individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai;

metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem konkrētā mācību priekšmetā.

Pedagogu metodiskās izstrādnes:

Pētīšanas metodes, to attīstīšana matemātikā (Jeļena Pikuma, matemātikas skolotāja)

lineāra funkcija

petisana_10kl_lin_funkcija2

Līderis vai komanda?  (Olga Supe, angļu valodas skolotāja)

Leadership_2022_25th_Oct_Olga_Supe (1)

Materiālu izstrādne bioloģijā (Vita Ulbicāne, bioloģijas skolotāja)

Gēnu terapija

Mitoze 10. klase bioloģija

Starpprieksmetu saiknes īstenošana un vērtēšana mācību stundās (sociālo zinību, vēstures skolotāja Ilona Lagzdiņa)

met_izstradne_starpprieksmetu_saikne

Sporta un veselības mācības priekšmets. Pašaizsardzība (sporta un veselības skolotāja Lolita Malinovska)

metodiska_izstradne_pašaizsardzība

Temats “Kā šuj ar šujmašīnu izstrādājumu?” (dizaina un tehnoloģiju skolotāja Velta Dzervinika)

Tehnologiju_macibu_joma

Radošuma veicināšana (tehnoloģiju un datorikas skolotāja Vēsma Poplavska)

metodiska_izstradene_radosuma_veicinasana

Pieredzes un labās prakses materiāli:

pieredzes apmaiņa 2      (“Pieredzes skola”, 29.04.2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas Valsts ģimnāziju)

VG_skola_matem7       (“Pieredzes skola”, 18.03.2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas Valsts ģimnāziju)

RV1G_7_oktobris         (“Pieredzes skola”, 07.10..2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas ģimnāziju)

RV1Ģ_prezen               (“Pieredzes skola”, 01.04..2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas Valsts ģimnāziju)

RV1G_starpdicipl      (“Pieredzes skola”, 04.11..2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas Valsts ģimnāziju)

Pasākumi 2023.gadā reģiona pedagogiem:

22.08.2023.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu iela 3A

Kursi “Mūsdienīgs mācību un audzināšanas process lietpratībā balstītā mācību stundā”(8 stundas)

Programma piedāvā pedagogiem teoriju un praktiskus rīku, kā strādāt ikdienā, lai skolēniem, apgūstot mācību saturu veiksmīgi attīstītu arī 21.gadsimta prasmes, veidotu vērtību sistēmu un attīstu emocionālo inteliģenci. Kā strādāt, lai katra mācību stunda būtu arī audzināšanas stunda? Kursu tematiskais loks: • Mūsdienīgs mācību un audzināšanas process 21.gadsimta skolā; • Mūsdienīgas mācību stundas pamatprincipi; • Audzināšana kā mācību procesa daļa, vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas procesā; • Kultūras un tradīciju pārmantošana, rakstura izglītība un ieradumu veidošanas pieeja mācību stundā; • Vienotas pieejas īstenošana izglītības iestādē; • Sadarbība un līdzdalība; • Bērncentrēts izglītības process; • Neformālās izglītības metodes un metodiskie paņēmieni mācību stundā; • Praktiski instrumenti mācību un klases stundām.

Vispārējās izglītības iestāžu direktoru vietnieki10.00Pieteikšanās līdz 11.08.2023.

Reģistrācija:

https://forms.office.com/e/UHuKL4fg6F

Andžela Sokolova,

biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts Vitae” padomes locekle un lektore; Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā, skolotāja

23.08.2023.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu iela 3A

Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Kustību rotaļas un orientēšanās prasmju apguve,  īstenojot kompetenču pieeju sākumskolas vecumposmā”(6 stundas)Veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomas skolotāji10.00-14.30Pieteikšanās līdz 11.08.2023.

Reģistrācija:

https://forms.office.com/e/GSF4EBsZ8w

Edgars Kļaviņš,

Verēmu pamatskolas sporta skolotājs

Anita Gudrenika, Rēzeknes 5.pamatskolas sporta skolotāja

24.08.2023.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu iela 3A

Seminārs “Aktuālais, radošais, izaicinošais izglītībā”(6 stundas)

Aktualitātes izglītībā

 

Mākslīgais intelekts, rīki un skats nākotnē

Radošuma atvēršana

 

Radošās rakstniecības uzdevumi

Asociāciju attīstīšanas treniņi

Oriģinalitāte un autentiskums

Kā attīstīt novērošanas spējas?

“Mūza mīl disciplīnu” – radošums un disciplīna

Ārējie apstākļi, kas ietekmē radošumu

Kā zinātnieki un uzņēmēji attīsta radošumu?

 

Vadības komandas,

vispārējās izglītības skolotāji

 

10.00-14.00Pieteikšanās līdz 11.08.2023.

Reģistrācija: https://forms.office.com/e/WLV5X9k95C

VISC pārstāvis

 

Dr.sc.ing., asoc.prof. Kaspars Osis,

Vidzemes Augstskola

 

Viesturs Meikšāns, režisors, “Runas skola” vadītājs

25.08.2023.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu iela 3A

Seminārs “Skolas mācību jomu koordinators – iedvesmojošs līderis”(4 stundas)

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma rosinās skolas mācību jomu  koordinatoru personīgo līderības potenciālu, izmantojot radošās domāšanas metodes līdera īpašību stiprināšanai, kas palīdzēs nodrošināt paša līdera un viņa komandas darba efektivitāti un rezultativitāti.

 

Skolu mācību jomas koordinatori, 

dažādu mācību jomu koordinatori

  10.00 – 14.30Pieteikšanās līdz 11.08.2023.

Reģistrācija:

https://forms.office.com/e/VzTePYUdNq

Dr.paed. Sanita Madalāne, Salas vidusskolas direktore, BA “Turība” docente
28.08.2023.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu iela 3A

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Vienaudžu  iesaiste konfliktu risināšanā– iespēja pedagogam veidot atbalstošu, pozitīvu, vajadzības un emocijas akceptējošu  vidi” (6 stundas)

Kursu mērķis sniegt pedagogiem izpratni par izglītojamo līdzdalību savstarpējo konfliktu risināšanā, konflikta būtību, veidot mediācijas metodes pamatprincipus.

Vispārējās izglītības skolotāji, klases audzinātāji10.00Pieteikšanās līdz 11.08.2023.

Reģistrācija:

https://forms.office.com/e/iLUUY8Aj71

Indra Gailīte, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja
29.08.2023.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu iela 3A

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Tradīciju iedzīvināšana, aktualizējot labizjūtu, mācību un audzināšanas procesā”(6 stundas)

Kursu mērķis veidot un īstenot tradīciju iedzīvināšanu izglītības iestādē, veicinot pozitīvas, cieņpilnas attiecības kā iestādē, tā klasēs.

 

 

Vispārējās izglītības pedagogi10.00Pieteikšanās līdz 11.08.2023.

Reģistrācija:

https://forms.office.com/e/ThpZ4xhrj5

Sarmīte Arbidāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā

Pasākumi 2022.gadā reģiona, valsts ģimnāziju pedagogiem:

Seminārs “Zinām, sadarbojamies, īstenojam” Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem (4 programmstundas)

Norise: 2022.gada 25.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Mācību joma/ jomasLaiks/ telpaTēmaAnotācijaVadītājs/ vadītāji un pārstāvētā izglītības iestāde
Dabaszinātņu, veselības un

fiziskās aktivitātes

9.30-10.00

308.kabinets

Kā noteikt elementu oksidēšanās pakāpi (ķīmija)Darba lapas un mācību stundas piemērs ķīmijas stundāMaruta Ladusāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

303.kabinets

Laboratorijas darbs “Telefonu izšķirtspējas noteikšana”(fizika)Tēma fizikā ar iespēju praktiskam lietojumam, nosakot gaismas difrakcijuIlze Maksimova, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.50-11.20

sporta zāle

Starpdisciplinaritāte sportā (sports un veselība, latviešu valoda, matemātika)Integrēto mācību periodsIngūna Zeiļa, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
11.25-11.55

134.kabinets

Fiziskās aktivitātes un dinamiskās pauzes mācību stundās (sports un veselība)Praktiski izmantojamas aktivitātes stundās izglītojamo saliedēšanai, emocionālās labizjūtas veicināšanaiLolita Malinovska, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.55Izvērtējumshttps://forms.office.com/r/W4Huj4Hz1d
Matemātikas, tehnoloģiju9.30-10.00

223.kabinets

Kā šuj ar šujmašīnu izstrādājumu (dizains un tehnoloģijas)Mācību materiālu un metodisko risinājumu piedāvājums skolotājamVelta Dzervinika, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

309.kabinets

Pētīšanas prasmju attīstība matemātikā (matemātika)Pētīšanas prasmju attīstība matemātikā tēmu apguvēJeļena Pikuma, Sandra Drelinga, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.50-11.20

aktu zāle

Ideju radīšanas un radošuma veicināšanas metodes (ikvienā mācību priekšmetā, jomā)Saprast, kā attīstīt radošai, uzņēmīgai un kritiski domājošai personībai raksturīgas īpašības, ieradumus un veidot jaunus risinājumus rosinošu vidi, ļaujot brīvi, patstāvīgi un radoši domātVēsma Poplavska, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.25-11.55

313.kabinets

Mākslīga intelekta (AI) elementiNoskaidrot, kas ir MI, ko ar to var (un nevar) paveikt, kā attīstīsies MI un tas mūs ietekmēs turpmākajos gados, kā uz neironu tīkliem balstītus resursus var izmantot mācīšanas procesāAndris Meiers, Rēzeknes reģionālais datorcentrs
11.55Izvērtējumshttps://forms.office.com/r/W4Huj4Hz1d
Valodu 9.30-10.00

211.kabinets

Simulācijas spēles “Klimatneitrāla pilsēta” izmantošana izglītojamo motivācijas veicināšanai un sociāli emocionālo prasmju attīstībai (vācu valoda)Simulācijas spēle ir aizraujoša apmācības un mācīšanās metode. Tā sekmē pieredzē balstītu mācīšanos – ilgtspējīgu prasmi, kas vienlaikus sagādā arī prieku. Kā lai novērtē skolēnu sniegumu? Kā sniegt pilnvērtīgu atgriezenisko saiti?Ginta Lubgāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

aktu zāle

(4.stāvs)

Lasīšanas domino (valodas mācību joma)Praktiski izmantojamas spēles lasīšanas izpratnes attīstībai stundāsIlga Krievāne un Ingrīda Daugoviča, Rēzeknes 5.pamatskola
10.50-11.20

203.kabinets

Jāņa Ezeriņa novele “Kontrabandists”. Teksta analīze valodas un problēmjautājumu aspektā (latviešu valoda un ekonomika)Teksta analīze, piemēri starpdisciplināras tēmas atklāsmēIrēna Prikule un Iveta Garjāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.25-11.55

210.kabinets

Līderis vai komanda?(angļu valoda)Vai līderis nosaka komandas darba rezultātu? Kādi faktori ietekmē darba procesu un iznākumu? Tiks piedāvātas aktivitātes, kas palīdzēs pedagogam atklāt gan līderu, gan komandas potenciālu un motivēt izglītojamos iesaistīties problēmu risināšanāOlga Supe, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
12.00-12.30

aktu zāle

Latviešu valodas integrēšana mazākumtautību skolā (sākumskola)MiķeļdienaDaira Ertmane un Sņežana Karziņina, Rēzeknes 2.vidusskola
12.30Izvērtējumshttps://forms.office.com/r/W4Huj4Hz1d
Sociālā un pilsoniskā9.30-10.00

aktu zāle

Mācīšanās stilu iepazīšanaMateriāls, kā skolēni var noskaidrot savu mācīšanās stilu un kādas ir iespējas uzlabot mācību sasniegumusElza Pāža, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

132.kabinets

Kā ieinteresēt skolēnus ar īpašajām vajadzībām (dabaszinības, sports, sociālā mācību joma, sākumskola)Sevis un savu sajūtu iepazīšana skolēniem iekļaujošā izglītībāDace Kindzule un Ināra Treikale, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrs
10.50-11.20

132.kabinets

Sociālpedagoģiskā stunda “Kā aizrit mana diena”(ikvienā mācību jomā, klases stunda)Ieteikumi skolēniem prasmei plānot savu laikuIndra Kolendoviča, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.25-11.55

aktu zāle

Skolēnu labbūtības veicināšana (ikvienā mācību jomā)Pieredzes stāsts un materiāli par Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notiekošajām aktivitātēmSarmīte Arbidāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.55Izvērtējumshttps://forms.office.com/r/W4Huj4Hz1d
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas9.30-10.00

412.kabinets

Sporta un dejas elementu izmantošana mūzikas mācību satura apguvē (mūzika)Starpdisciplinaritāte un radošums mūzikas stundāSvetlana Bilinska, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

136.kabinets

Jaunrades loma mācību saturā (vizuālā māksla)Jaunrades darba izpratne, metodika un vērtēšanaSvetlana Patmalniece, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.50-11.20

205.kabinets

Skaļās lasīšanas izmantošana teātra mākslas priekšmetā (teātra māksla)Skaļās lasīšanas  metode izmantojama teātra mākslas priekšmetā, lai veicinātu lugas teksta izpratni. Tā ļauj dinamiski iesaistīties stundā  ikvienam skolēnam, attīsta sadarbības prasmes, rada prieku, pozitīvu atmosfēru un padara interesantas pat ierastas klasiķu drāmasIndra Gailīte, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.25-11.55

209.kabinets

Lasītāja pieredze, literārā gaume (latviešu literatūra)Materiāls darbam, lai izzinātu, kāda ir lasītāja interese par problēmu risinājumu, esības jautājumiem literārajos darbos, atklāt, kā laikmeta pārmaiņas, protests izteikts mūsdienu mākslinieku (literātu) darbosAnita Deksne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.55Izvērtējumshttps://forms.office.com/r/W4Huj4Hz1d

2022.gada 27.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogu pieredzes seminārs Prasme domāt – mācīšanās mērķis un rezultāts” Kārsavas vidusskolā. Piedalās Anita Deksne un Maruta Ladusāne

2022.gada 4.novembrī pieredzes apmaiņas seminārs ģimnāzijā Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas, Balvu sākumskolas, Baltinavas vidusskolas, Stacijas pamatskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Tilžas pamatskolas, Bērzpils pamatskolas, Rugāju vidusskolas, Eglaines pamatskolas svešvalodu (angļu, vācu, krievu) mācību jomas skolotājiem. Piedalās Jānis Poplavskis, Anita Deksne, Sandra Drelinga, Sarmīte Arbidāne, Olga Supe, Ginta Lubgāne, Ella Ameļčenkova.

LaiksPasākumsMērķauditorijaNorises laiksProgrammas vadītāja/-i
02.08.2022.,

03.08.2022.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (12 stundas)”Mācību priekšmets “Teātra māksla” vispārējā izglītībā 1.-6.klasē”Vispārējās izglītības iestāžu

pedagogi

(1.-6.klase)

14.00

9.00

Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela 12, Rēzekne

Ligita Smildziņa, teātra pedagoģe
16.08..2022.,

17.08.2022.

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (12 stundas) “Dažādu funkciju izmantošanas iespējas matemātiskai modelēšanai starppriekšmetu saiknes kontekstā pamatizglītībā”Vispārējās izglītības iestāžu matemātikas

pedagogi

(7.-9.klase)

10.00-13.20

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sandra Drelinga,

Jeļena Pikuma,

Anna Bule, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

18.08.2022.,

19.08.2022.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (12 stundas)”Starppriekšmetu saiknes veidošanas iespējas, apgūstot ar funkciju saistītos jēdzienus optimālajā līmenī”Vispārējās izglītības iestāžu matemātikas

pedagogi

(10.-12.klase)

10.00-13.20

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sandra Drelinga,

Jeļena Pikuma,

Anna Bule, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

19.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (6 stundas)”Atbalsts pedagogam lietpratībā balstīta izglītības procesa plānošanā, vadīšanā un īstenošanā izglītības iestādē”Vispārējās izglītības iestāžu direktora vietnieki, metodiķi, valodu un sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatori un pedagogi10.00-14.30

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Anita Deksne,

Ilona Lagzdiņa,

Evika Muizniece,

Līga Andžāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

22.08.2022.Seminārs (4 stundas) “Emocionālā izdegšana”Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi10.00-13.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Kristīne Vilcāne, izaugsmes koučs, grāmatu un izaugsmes metožu autore
23.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (4 stundas)”Atbalsts pedagogam lietpratībā balstīta izglītības procesa plānošanā, vadīšanā un īstenošanā izglītības iestādē”Vispārējās izglītības iestāžu direktora vietnieki, metodiķi, dabaszinātņu mācību jomas koordinatori un bioloģijas un ķīmijas pedagogi10.00-13.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Anita Deksne,

Vita Ulbicāne,

Maruta Ladusāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

24.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (6 stundas)”Komunikācijas metodes sadarbības un izaugsmes veicināšanai”Vispārējās izglītības iestāžu vadības komandas10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Kristīne Zaksa, pieaugušo izglītības iestāde “Radošuma pils”
25.08.2022.Ikgadējā augusta tikšanās. Seminārs (4 stundas) “Atbalsts, sadarbība, izaugsme”

Plānošana un monitorings.

Kā veidot savstarpēji atbalstošu un proaktīvu komandu, kas kopā veido risinājumus?

Vispārējās izglītības iestāžu vadības komandas, pedagogi10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sarmīte Dīķe, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece

Aija Iesalniece, uzņēmuma

“Runas Rāmis” vadītāja, pielietojamās improvizācijas trenere

 

26.08.2022.Seminārs (6 stundas)”Metodes un pieejas radošai rakstīšanai”Vispārējās izglītības iestāžu valodu pedagogi10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Iveta Ratinīka, pedagoģe, dzejniece, literatūras pētniece, publiciste un politiķe
29.08.2022.Seminārs (6 stundas) “Padziļinātā mācību satura plānošana un piemēri fizikā”Vispārējās izglītības iestāžu fizikas pedagogi, dabaszinātņu mācību jomas koordinatori9.00-15.00

Tiešsaistes seminārs Zoom

Loreta Juškaite,

Rīgas Tehniskā universitāte

 

Pasākumi 2021.gadā reģiona, valsts ģimnāziju pedagogiem:

konference “Mācīšanās iespējas un izaicinājumi”, 25.08.2021. (6 stundas)

semināri

“Metodiskais darbs mācību satura ieviešanas procesā izglītības iestādē”, 25.03.2021., (4 stundas); “Teātra māksla”, 14.04.2021.; “Interaktīvo spēļu un online platformu pielietojums mūzikas priekšmeta attālinātās mācīšanās satura dažādošanai tiešsaistes stundās”, 15.04.2021., (2 stundas); “Mācību jomu koordinators veiksmīgas komunikācijas un sadarbības stiprināšanai”, 27.05.2021.(3 stundas); “Latviešu valoda vidusskolā: skolēnam sasniedzamo rezultātu apguve un vērtēšana”, 29.04.2021., (2 stundas); “Jauniešu personības izaugsme”, 23.08.2021. (4 stundas); “Skolotāju sadarbības ar vecākiem jaunākie izaicinājumi un iespējas”, 24.08.2021. (4 stundas); “Emocionālā inteliģence pedagogu darbā”, 26.08.2021. (4 stundas); “Tematiskais plānojums vēsturē un sociālajās zinātnēs vidusskolā”, 27.08.2021., (4 stundas); “Vokālo prasmju attīstīšana un pilnveidošana mūzikas stundās un bērnu kora nodarbībās”(2 stundas), 07.10.2021.; “Aktuālais literatūras mācīšanā. Pedagogu labās prakses piemēri un vajadzības mācību procesa efektivitātei””, 29.11.2021. (4 stundas);”Pedagogu sadarbība starpdisciplināras pieejas īstenošanā mācību procesā”, 08.12.2021., (2 stundas); “Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai”, 27.12.2021., (2 stundas)

profesionālās kompetences pilnveides kursi

“Pārbaudes darbu veidošana pilsoniskajā un sociālajā jomā”,11.-12.08.2021., (6 stundas); “Pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana mācību procesā “, 19., 20., 23.08.2021., (36 stundas); “Dinamiskās spēles un stafetes”, 19.08.2021., (6 stundas); “Aizsardzības vingrinājumi pret satvērieniem, sitieniem un tvērieniem, apgūstot mācību procesā moduli “Pašaizsardzība””, 23.08.2021., (6 stundas); ”Lietpratības veicināšana sociālās pilsonības jomā”, 19.-20., 23.08.2021.; “Diferencēšana mācību procesā” , 25.11.2021., 06.12.2021., 09.12.2021., (12 stundas)

Valsts ģimnāziju (Valmieras Valsts ģimnāzija, Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Krāslavas ģimnāzija, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija)”Pieredzes skolas” meistarklases

Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana, starpdisciplinaritāte mācību jomās, latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, ķīmijā (18.03.2021., 01.03.2021., 22.04.2021., 29.04.2021., 07.10.2021., 04.11.2021.)

Radošo darbu konkurss Latgales izglītības iestāžu 7.-9., 10.-12.klašu skolēniem

2021.gada 1.novembris – 16.decembris

Metodiskā darba mērķis un uzdevumi 2020./2021.m.g.

Nodrošināt metodisku atbalstu mācību priekšmetu pedagogiem izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā, apspriest un risināt dažādu mācību priekšmetu metodikas problēmas, izstrādāt priekšlikumus mācību priekšmetu metodikā, organizēt savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus.

1.Informēt par aktualitātēm izglītības normatīvajos dokumentos, mācību priekšmetu standartos, programmās, metodikā, par jaunāko mācību literatūru, pieredzes un metodiskajiem materiāliem, pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu, radošumu un inovācijas veicinoša izglītības satura izstrādi.

2.Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas un informācijas tehnoloģiju attīstības apstākļos izglītojamiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanā.

3.Sekmēt informācijas tehnoloģiju mērķtiecīgu un kvalitatīvu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā, veidojot un radoši izmantojot mācību un metodiskos materiālus, interneta resursus, piedaloties pieredzes apmaiņā, plānojot un īstenojot individualizētu mācību stundu saturu, akcentējot dzīvesdarbības un mācīšanās prasmju attīstību, veicinot skolēnu radošumu un talantu izkopšanu.

4.Motivēt skolēnu, kas mācās radošā vidē kopā ar mūsdienīgiem pedagogiem, mācību sasniegumu izaugsmi valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, projektu un zinātniski pētnieciskajā darbā, veicinot iekļaujošas izglītības principu īstenošanu un diferencētu pieeju.

5.Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi, praktiskās, inovatīvās un radošās darbības un pieredzes popularizēšanu, organizējot konferences, seminārus, izstādes un citas izglītības aktivitātes.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs piedāvā profesionālās kompetences pilnveides pasākumus 2021.gadā:

pilsētu un novadu valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam, t.sk. skolotāju digitālo prasmju pilnveide mācību īstenošanai attālināti;

mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomā attālinātā mācību procesā;

individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai;

metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem konkrētā mācību priekšmetā.