Metodiskais centrs

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

Mērķis

Veidot un attīstīt mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un skolēnu radošai darbībai, nodrošināt atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, veicināt inovāciju ieviešanu izglītības procesā, aktivizēt pedagogu profesionālās meistarības un sadarbības pilnveidi, nodrošināt virzību uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, ilgtspējīgai izaugsmei.

Funkcijas

  • Individuāls metodiskais atbalsts reģiona pedagogiem un vispārējās izglītības iestādēm
  • Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide
  • Resursu pieejamība
  • Sadarbības organizēšana reģiona, valsts un starptautiskā līmenī

Uzdevumi

  1. Sniedz metodisko palīdzību izglītības procesa organizēšanā reģiona vispārējās izglītības iestādēm un pedagogiem.
  2. Nodrošina ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību reģiona skolēniem un pedagogiem.
  3. Atbalsta, organizē un koordinē reģiona, valsts un starptautiskā līmenī skolēnu sadarbību zinātniskā pētniecības jomā.
  4. Organizē, nodrošina un veicina pedagogu tālākizglītību.
  5. Nodrošina konferenču, semināru, izstāžu u.c. izglītības aktivitāšu organizēšanu, lai popularizētu skolvadības un pedagoģisko pieredzi.
  6. Izzina, vāc, apkopo un analizē informāciju par izglītības aktualitātēm un popularizē pedagoģisko pieredzi, organizējot savstarpējas pieredzes apmaiņas pasākumus (konferences, seminārus, izstādes u.c. veida pasākumus).

Metodiskā darba mērķis un uzdevumi 2021./2022.m.g.

Sniegt atbalstu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai, piedalīties mācību satura un metodikas aktuālo jautājumu risināšanā, sadarboties ar izglītības iestādēm un pedagogiem inovatīvas pieredzes  un labās prakses piemēru  izstrādē.

1.Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību  jomas ietvaros un starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai.

2.Sniegt atbalstu pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei.

3.Ievērot izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un talantu attīstīšanu.

4.Veicināt pedagogu un izglītības iestāžu sadarbību, nodrošinot atbalstu jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā.

5.Izstrādāt un piedāvāt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus izglītības iestādēm un plānošanas reģionam.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs piedāvā profesionālās kompetences pilnveides pasākumus par tēmām:

pilsētu un novadu valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam, t.sk. skolotāju digitālo prasmju pilnveide mācību īstenošanai attālināti;

mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomā attālinātā mācību procesā;

individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai;

metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem konkrētā mācību priekšmetā.

Pieredzes un labās prakses materiāli:

pieredzes apmaiņa 2      (“Pieredzes skola”, 29.04.2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas Valsts ģimnāziju)

VG_skola_matem7       (“Pieredzes skola”, 18.03.2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas Valsts ģimnāziju)

RV1G_7_oktobris         (“Pieredzes skola”, 07.10..2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas ģimnāziju)

RV1Ģ_prezen               (“Pieredzes skola”, 01.04..2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas Valsts ģimnāziju)

RV1G_starpdicipl      (“Pieredzes skola”, 04.11..2021. reģiona pedagogiem sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Krāslavas Valsts ģimnāziju)

Pasākumi 2022.gadā reģiona, valsts ģimnāziju pedagogiem:

LaiksPasākumsMērķauditorijaNorises laiksProgrammas vadītāja/-i
02.08.2022.,

03.08.2022.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (12 stundas)”Mācību priekšmets “Teātra māksla” vispārējā izglītībā 1.-6.klasē”Vispārējās izglītības iestāžu

pedagogi

(1.-6.klase)

14.00

9.00

Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela 12, Rēzekne

Ligita Smildziņa, teātra pedagoģe
16.08..2022.,

17.08.2022.

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (12 stundas) “Dažādu funkciju izmantošanas iespējas matemātiskai modelēšanai starppriekšmetu saiknes kontekstā pamatizglītībā”Vispārējās izglītības iestāžu matemātikas

pedagogi

(7.-9.klase)

10.00-13.20

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sandra Drelinga,

Jeļena Pikuma,

Anna Bule, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

18.08.2022.,

19.08.2022.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (12 stundas)”Starppriekšmetu saiknes veidošanas iespējas, apgūstot ar funkciju saistītos jēdzienus optimālajā līmenī”Vispārējās izglītības iestāžu matemātikas

pedagogi

(10.-12.klase)

10.00-13.20

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sandra Drelinga,

Jeļena Pikuma,

Anna Bule, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

19.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (6 stundas)”Atbalsts pedagogam lietpratībā balstīta izglītības procesa plānošanā, vadīšanā un īstenošanā izglītības iestādē”Vispārējās izglītības iestāžu direktora vietnieki, metodiķi, valodu un sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatori un pedagogi10.00-14.30

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Anita Deksne,

Ilona Lagzdiņa,

Evika Muizniece,

Līga Andžāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

22.08.2022.Seminārs (4 stundas) “Emocionālā izdegšana”Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi10.00-13.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Kristīne Vilcāne, izaugsmes koučs, grāmatu un izaugsmes metožu autore
23.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (4 stundas)”Atbalsts pedagogam lietpratībā balstīta izglītības procesa plānošanā, vadīšanā un īstenošanā izglītības iestādē”Vispārējās izglītības iestāžu direktora vietnieki, metodiķi, dabaszinātņu mācību jomas koordinatori un bioloģijas un ķīmijas pedagogi10.00-13.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Anita Deksne,

Vita Ulbicāne,

Maruta Ladusāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

24.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (6 stundas)”Komunikācijas metodes sadarbības un izaugsmes veicināšanai”Vispārējās izglītības iestāžu vadības komandas10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Kristīne Zaksa, pieaugušo izglītības iestāde “Radošuma pils”
25.08.2022.Ikgadējā augusta tikšanās. Seminārs (4 stundas) “Atbalsts, sadarbība, izaugsme”

Plānošana un monitorings.

Kā veidot savstarpēji atbalstošu un proaktīvu komandu, kas kopā veido risinājumus?

Vispārējās izglītības iestāžu vadības komandas, pedagogi10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sarmīte Dīķe, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece

Aija Iesalniece, uzņēmuma

“Runas Rāmis” vadītāja, pielietojamās improvizācijas trenere

 

26.08.2022.Seminārs (6 stundas)”Metodes un pieejas radošai rakstīšanai”Vispārējās izglītības iestāžu valodu pedagogi10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Iveta Ratinīka, pedagoģe, dzejniece, literatūras pētniece, publiciste un politiķe
29.08.2022.Seminārs (6 stundas) “Padziļinātā mācību satura plānošana un piemēri fizikā”Vispārējās izglītības iestāžu fizikas pedagogi, dabaszinātņu mācību jomas koordinatori9.00-15.00

Tiešsaistes seminārs Zoom

Loreta Juškaite,

Rīgas Tehniskā universitāte

 

Pasākumi 2021.gadā reģiona, valsts ģimnāziju pedagogiem:

konference “Mācīšanās iespējas un izaicinājumi”, 25.08.2021. (6 stundas)

semināri

“Metodiskais darbs mācību satura ieviešanas procesā izglītības iestādē”, 25.03.2021., (4 stundas); “Teātra māksla”, 14.04.2021.; “Interaktīvo spēļu un online platformu pielietojums mūzikas priekšmeta attālinātās mācīšanās satura dažādošanai tiešsaistes stundās”, 15.04.2021., (2 stundas); “Mācību jomu koordinators veiksmīgas komunikācijas un sadarbības stiprināšanai”, 27.05.2021.(3 stundas); “Latviešu valoda vidusskolā: skolēnam sasniedzamo rezultātu apguve un vērtēšana”, 29.04.2021., (2 stundas); “Jauniešu personības izaugsme”, 23.08.2021. (4 stundas); “Skolotāju sadarbības ar vecākiem jaunākie izaicinājumi un iespējas”, 24.08.2021. (4 stundas); “Emocionālā inteliģence pedagogu darbā”, 26.08.2021. (4 stundas); “Tematiskais plānojums vēsturē un sociālajās zinātnēs vidusskolā”, 27.08.2021., (4 stundas); “Vokālo prasmju attīstīšana un pilnveidošana mūzikas stundās un bērnu kora nodarbībās”(2 stundas), 07.10.2021.; “Aktuālais literatūras mācīšanā. Pedagogu labās prakses piemēri un vajadzības mācību procesa efektivitātei””, 29.11.2021. (4 stundas);”Pedagogu sadarbība starpdisciplināras pieejas īstenošanā mācību procesā”, 08.12.2021., (2 stundas); “Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai”, 27.12.2021., (2 stundas)

profesionālās kompetences pilnveides kursi

“Pārbaudes darbu veidošana pilsoniskajā un sociālajā jomā”,11.-12.08.2021., (6 stundas); “Pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana mācību procesā “, 19., 20., 23.08.2021., (36 stundas); “Dinamiskās spēles un stafetes”, 19.08.2021., (6 stundas); “Aizsardzības vingrinājumi pret satvērieniem, sitieniem un tvērieniem, apgūstot mācību procesā moduli “Pašaizsardzība””, 23.08.2021., (6 stundas); ”Lietpratības veicināšana sociālās pilsonības jomā”, 19.-20., 23.08.2021.; “Diferencēšana mācību procesā” , 25.11.2021., 06.12.2021., 09.12.2021., (12 stundas)

Valsts ģimnāziju (Valmieras Valsts ģimnāzija, Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Krāslavas ģimnāzija, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija)”Pieredzes skolas” meistarklases

Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana, starpdisciplinaritāte mācību jomās, latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, ķīmijā (18.03.2021., 01.03.2021., 22.04.2021., 29.04.2021., 07.10.2021., 04.11.2021.)

Radošo darbu konkurss Latgales izglītības iestāžu 7.-9., 10.-12.klašu skolēniem

2021.gada 1.novembris – 16.decembris

Metodiskā darba mērķis un uzdevumi 2020./2021.m.g.

Nodrošināt metodisku atbalstu mācību priekšmetu pedagogiem izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā, apspriest un risināt dažādu mācību priekšmetu metodikas problēmas, izstrādāt priekšlikumus mācību priekšmetu metodikā, organizēt savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus.

1.Informēt par aktualitātēm izglītības normatīvajos dokumentos, mācību priekšmetu standartos, programmās, metodikā, par jaunāko mācību literatūru, pieredzes un metodiskajiem materiāliem, pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu, radošumu un inovācijas veicinoša izglītības satura izstrādi.

2.Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas un informācijas tehnoloģiju attīstības apstākļos izglītojamiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanā.

3.Sekmēt informācijas tehnoloģiju mērķtiecīgu un kvalitatīvu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā, veidojot un radoši izmantojot mācību un metodiskos materiālus, interneta resursus, piedaloties pieredzes apmaiņā, plānojot un īstenojot individualizētu mācību stundu saturu, akcentējot dzīvesdarbības un mācīšanās prasmju attīstību, veicinot skolēnu radošumu un talantu izkopšanu.

4.Motivēt skolēnu, kas mācās radošā vidē kopā ar mūsdienīgiem pedagogiem, mācību sasniegumu izaugsmi valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, projektu un zinātniski pētnieciskajā darbā, veicinot iekļaujošas izglītības principu īstenošanu un diferencētu pieeju.

5.Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi, praktiskās, inovatīvās un radošās darbības un pieredzes popularizēšanu, organizējot konferences, seminārus, izstādes un citas izglītības aktivitātes.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs piedāvā profesionālās kompetences pilnveides pasākumus 2021.gadā:

pilsētu un novadu valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam, t.sk. skolotāju digitālo prasmju pilnveide mācību īstenošanai attālināti;

mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomā attālinātā mācību procesā;

individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai;

metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem konkrētā mācību priekšmetā.