Sadarbības partneri

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir Comenius skolu partnerības dalībskola, partnerskola Vācijā Landshūtā. DSD skola (Deutssches Sprachdiplom), kas dod iespēju nokārtot vācu valodas eksāmenu un studēt Vācijā, Gētes Institūta atbalsta skola. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir vispasaules programmas „Skolas – nākotnes partneri” dalībniece un vienīgā FIT programmas skola Latvijā.

Ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts pozitīvai domāšanai”. Projekta mērķis – iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai. APU pamatvērtības – drošība, atbildība, cieņa.

Ģimnāzija sadarbojas ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju.

Neibrandenburgas Alberta Einšteina ģimnāzija.

Neibrandenburgas Alberta Einšteina ģimnāzijā (www.aeg-nb.de) ir divi izglītības piedāvājuma atzari, kas papildina viens otru: vispārējā izglītība skolēniem, sākot no 7. klases, un pārreģionālais izglītības piedāvājums īpaši talantīgiem bērniem, sākot no 5. klases. Skolēniem šeit ir nodrošināti optimāli mācību apstākļi. Līdzās mūsdienīgi aprīkotiem speciālo priekšmetu, piemēram, dabas zinību, informātikas, mākslas un mūzikas priekšmetu kabinetiem skolas ēkā ir arī sava ēdnīca, aktu zāle, skolas bibliotēka un alternatīvo enerģiju laboratorija. Skolas kompleksa infrastruktūru papildina arī moderns sporta laukums un liela sporta halle.

Alberta Einšteina ģimnāzijā ir plašas svešvalodu apguves iespējas. Pirmā svešvaloda ir angļu valoda, savukārt kā otro svešvalodu ir iespējams izvēlēties franču vai spāņu valodu. No 10. klases skolēni kā trešo svešvalodu var apgūt latīņu valodu.

  1. un 12. klasē skolēni līdzās ierastajam mācību priekšmetu piedāvājumam papildus var izvēlēties arī priekšmetus mākslā un kompozīcijā, ģeogrāfijā, kā arī mūziku dažādu ansambļu kontekstā.

Alberta Einšteina ģimnāzija specializējas padziļinātā matemātikas, informātikas un dabas zinību apguvē. Mūsu skolēni valsts līmenī veiksmīgi piedalās dažādas specializācijas projektos un konkursos. Būdama Vācijas matemātikas un dabaszinātņu izcilības izglītības iestāžu tīklojuma Mint-EC dalībniece, ģimnāzija saviem skolēniem nodrošina iespēju piedalīties arī dažādās tīklojuma organizētās nometnēs Vācijas Federatīvās Republikas universitātēs un augstskolās.

Alberta Einšteina ģimnāzija ir pilnas dienas skola, kurai ir savas telpas, lai īstenotu plašu interešu izglītības piedāvājumu. Te ir divas klubu telpas ar datorizētām darbavietām, mūzikas ierakstu studija, kā arī keramikas un tēlniecības darbnīca. No interešu izglītības piedāvājuma jebkurš skolēns var izvēlēties šaha nodarbības, no dažādu sporta veidu treniņiem līdz pat ziemas nometnēm, ar mūziku saistītas nodarbības, piemēram, ģitāras spēli, bērnu un jauniešu kori, kā arī skolas teātra studiju.

Kontakti:

Alberta Einšteina ģimnāzija

17034 Neubrandenburg

Demminer Straße 42

Skolas direktors: Dr. Dītmārs Kitlers [Dr. Dietmar Kittler]

 

Tel.: +49 395 59999 1600

Fakss: +49 395 59999 1616

E-pasts: dietmar.kittler@aeg-nb.de

Mājas lapa: http://www.aeg-nb.de