Sadarbības partneri

Ģimnāzijai ir veiksmīga sadarbība, kas vērsta uz pamatdarbības nodrošināšanu un turpmākās attīstības plānošanu, pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēm un institūcijām – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi (atbalsts mācību jomu koordinatoriem, konferenču organizēšana, mācību priekšmetu olimpiāžu norise, atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, pieredzes apmaiņas pasākumu rīkošana u.c.), ARPC „Zeimuļs“(projekta un atklāto mācību olimpiāžu dalībnieku piedalīšanās meistardarbnīcās, nodarbību organizēšana, jauniešu iniciatīvu projekti u.c.), Rēzeknes centrālo bibliotēku (pasākumu norise, izstāžu organizēšana), Latgales vēstniecību „Gors“ (radošo konkursu darbu izvērtēšana, pasākumi „Latvijas skolas soma“ pasākumu ietvaros u.c.), Rēzeknes Kultūrvēstures muzeju (izstādes, muzejprogrammas), Rēzeknes pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļu (publikācijas presē, kalendāru sagatavošana un izdošana), Rēzeknes Kultūras un tūrisma centru (telpu īre pasākumiem, atbalsts interešu izglītības programmu realizēšanai). Ģimnāzijai ir izveidojusies sadarbība ar izglītības institūcijām pilsētā (vispārizglītojošajām un PII iestādēm, organizējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, konkursus un atklātās olimpiādes skolēniem, rīkojot mācību jomu koordinatoru sanāksmes, pieredzes apmaiņu; ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (sadarbības līgumi, skolēnu ZPD izstrāde, konsultācijas, augstskolas pasniedzēju konsultācijas u.c.), Rēzeknes datorcentru (kursi, apmācības)), Latgales reģionā (pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi, konferences, pieredzes apmaiņas pasākumi, meistardarbnīcas Rēzeknes novada, Ludzas novada, Viļānu novada, Zilupes novada, Kārsavas novada, Ciblas novada vadības komandām un pedagogiem, radošo darbu konkursi skolēniem, sporta un debašu turnīri), ar Valsts ģimnāzijām (atklātās mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, pieredzes apmaiņa, atklāto mācību stundu vērošana, profesionālās kompetences pilnveides pasākumu organizēšana, ZPD lasījumi). Metodiskā darba pieredze sniedz iespēju ik gadu rīkot reģionālās konferences vadības komandām un pedagogiem (2020.gadā konference „Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi“, 2019.gadā  konference „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās“ un „Izaugsme izcilībai“, 2018.gadā konference „Skola, kas mācās“).

Ģimnāzija ik gadu rīko atklātās reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes (atklāto angļu valodas olimpiādi 8.-9.klasēm, atklāto latviešu valodas olimpiādi 5.-6.klasēm, starpdisciplināro olimpiādi vidusskolēniem), radošo darbu konkursu 7.-9., 10.-12.klases skolēniem, debašu turnīrus angļu valodā. Ģimnāzijā notiek atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures valsts olimpiāde ar mērķi popularizēt Latgales kultūrmantojumu, veicinot latgaliešu rakstu valodas, kultūras vērtību un novadnieku apzināšanos. Ģimnāzijas skolotāji izstrādā un vada profesionālās kompetences pilnveides kursus reģiona skolām (”Efektīva skolotāju sadarbība starp mācību jomām – organizācijas iespējas skolēna mācīšanās atbalstam”, 20.08.2020., 8 programmstundas; programma „Pedagogu sadarbības iespējas, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu matemātikas mācību jomas ietvaros”, 18.-19.06.2019., 12 programmstundas u.c.), meistardarbnīcas („Kompetenču pieejā balstīta angļu valodas mācību stunda”,„Zināšanu pārneses iespēja iedziļināties uzdevumu risināšanā, lietojot dažādas matemātiskās stratēģijas”, 01.11.2019. pasākumā reģiona skolotājiem „Mācīšana un mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”).

Metodiskā darba ietvaros sadarbība izveidojusies ar LU SIIC , Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae”, „Radošuma pils“ lektoriem, projekta „Skola 2030“ ekspertiem (profesionālās kompetences pilnveides pasākumi, lektoru uzstāšanās, mācību jomu kooordinatoru sanāksmes, darbs kā projekta pilotskolai mācību līdzekļu aprobācijā u.c.), VISC (ZPD izstrāde, mācību priekšmetu asociāciju pasākumi, piedalīšanās centralizēto eksāmenu vērtēšanā un olimpiāžu darbu labošanā, jaunu mācību līdzekļu izstrādē un aprobācijā), IZM (valsts budžeta finansējums un tā izpilde  metodiskā centra un pedagogu tālakizglītības centra funkciju veikšanai). Karjeras atbalsta organizēšanai (Karjeras diena, tikšanās ar absolventiem, izglītošana par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs) izveidojusies sadarbība ar dažādām Latvijas augstskolām. Ģimnāzija ir Junior Achievement Latvia dalībskola. Visi skolēni iesaistās Ēnu dienas aktivitātēs.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektos (01.09.2019.-31.08.2021.) “Our Past Our Future” (līguma Nr. 2019-1-IT02-KA229-062420_2, Itālija, INSTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  E.FERMI-G. FILANGIERI, dalībskolas – DR.KEMAL NACI EKSI ANADOLU LISESI (Turcija), 3o Geniko Lykeio Katerinis (Grieķija), Liceul Tehnologic ” Dr. Florian Ulmeanu”(Rumanija) un projektā “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube” (līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-065579_2,   Spānija, IES Princesa Galiana, dalībskolas  – LICEO SCIENTIFICO “G. ASELLI” (Italija), 149th School Sofia (Bulgārija). Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu. Starptautiskās mobilitātes, kopīgi organizēti pasākumi padziļina izpratni par kopējām vērtībām kā brīvība, iekļaušana, iecietība un nediskriminācija. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība.

Ģimnāzijā viesojas un tiekas ar jauniešiem un pedagogiem ārvalstu institūciju pārstāvji, kā Kanādas vēstnieks Kevins Rekss un delegācija, kuras sastāvā bija Kanādas diplomāti un militārpersonas: Kanādas Aizsardzības atašejs pulkvedis Maiks Mainors un Majors Maikls Pībls, Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija Baikofa Petita un ASV atašejs  Čads Tvitijs u.c. Akcijas „Atpakaļ uz skolu” ietvaros Eiropas Savienības institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti apmeklē ģimnāziju, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās par Eiropas Savienību un tās aktualitātēm. Ģimnāzijas sadarbības skola – partnerskola Vācijā Landshūtā. Ģimnāzija ir DSD skola (Deutssches Sprachdiplom), kas dod iespēju nokārtot vācu valodas eksāmenu un studēt Vācijā, Gētes Institūta atbalsta skola. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir vispasaules programmas „Skolas – nākotnes partneri” dalībniece un vienīgā FIT programmas skola Latvijā.

 

Ģimnāzijas vadība rūpējas par ģimnāzijas prestižu un tās tēlu, regulāri informējot sabiedrību par ģimnāzijas darbību, sasniegumiem, jauniešu projektu iniciatīvām. Īstenotie pasākumi tiek atspoguļoti ģimnāzijas mājas lapā www.rv1g.lv, pilsētas domes laikrakstā „Rēzeknes Vēstnesis“, pilsētas un novada laikrakstā „Rēzeknes Vēstis“. Ģimnāzisti piedalās LTV1 raidījumā „Gudrs, vēl gudrāks“ (2020.gadā 10.klašu fināla uzvarētājs un stipendijas izaugsmei ieguvējs H. Zimackis).

 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir Comenius skolu partnerības dalībskola, partnerskola Vācijā Landshūtā. DSD skola (Deutssches Sprachdiplom), kas dod iespēju nokārtot vācu valodas eksāmenu un studēt Vācijā, Gētes Institūta atbalsta skola. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir vispasaules programmas „Skolas – nākotnes partneri” dalībniece un vienīgā FIT programmas skola Latvijā.

Ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts pozitīvai domāšanai”. Projekta mērķis – iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai. APU pamatvērtības – drošība, atbildība, cieņa.

Ģimnāzija sadarbojas ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju.

Neibrandenburgas Alberta Einšteina ģimnāzija.

Neibrandenburgas Alberta Einšteina ģimnāzijā (www.aeg-nb.de) ir divi izglītības piedāvājuma atzari, kas papildina viens otru: vispārējā izglītība skolēniem, sākot no 7. klases, un pārreģionālais izglītības piedāvājums īpaši talantīgiem bērniem, sākot no 5. klases. Skolēniem šeit ir nodrošināti optimāli mācību apstākļi. Līdzās mūsdienīgi aprīkotiem speciālo priekšmetu, piemēram, dabas zinību, informātikas, mākslas un mūzikas priekšmetu kabinetiem skolas ēkā ir arī sava ēdnīca, aktu zāle, skolas bibliotēka un alternatīvo enerģiju laboratorija. Skolas kompleksa infrastruktūru papildina arī moderns sporta laukums un liela sporta halle.

Alberta Einšteina ģimnāzijā ir plašas svešvalodu apguves iespējas. Pirmā svešvaloda ir angļu valoda, savukārt kā otro svešvalodu ir iespējams izvēlēties franču vai spāņu valodu. No 10. klases skolēni kā trešo svešvalodu var apgūt latīņu valodu.

  1. un 12. klasē skolēni līdzās ierastajam mācību priekšmetu piedāvājumam papildus var izvēlēties arī priekšmetus mākslā un kompozīcijā, ģeogrāfijā, kā arī mūziku dažādu ansambļu kontekstā.

Alberta Einšteina ģimnāzija specializējas padziļinātā matemātikas, informātikas un dabas zinību apguvē. Mūsu skolēni valsts līmenī veiksmīgi piedalās dažādas specializācijas projektos un konkursos. Būdama Vācijas matemātikas un dabaszinātņu izcilības izglītības iestāžu tīklojuma Mint-EC dalībniece, ģimnāzija saviem skolēniem nodrošina iespēju piedalīties arī dažādās tīklojuma organizētās nometnēs Vācijas Federatīvās Republikas universitātēs un augstskolās.

Alberta Einšteina ģimnāzija ir pilnas dienas skola, kurai ir savas telpas, lai īstenotu plašu interešu izglītības piedāvājumu. Te ir divas klubu telpas ar datorizētām darbavietām, mūzikas ierakstu studija, kā arī keramikas un tēlniecības darbnīca. No interešu izglītības piedāvājuma jebkurš skolēns var izvēlēties šaha nodarbības, no dažādu sporta veidu treniņiem līdz pat ziemas nometnēm, ar mūziku saistītas nodarbības, piemēram, ģitāras spēli, bērnu un jauniešu kori, kā arī skolas teātra studiju.

Kontakti:

Alberta Einšteina ģimnāzija

17034 Neubrandenburg

Demminer Straße 42

Skolas direktors: Dr. Dītmārs Kitlers [Dr. Dietmar Kittler]

 

Tel.: +49 395 59999 1600

Fakss: +49 395 59999 1616

E-pasts: dietmar.kittler@aeg-nb.de

Mājas lapa: http://www.aeg-nb.de

 

PASCH projekta turpinājums.

2020.gada 23. un 24.janvārī Prāgā pulcējās 24 skolu direktori un direktores no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas, lai parakstītu jaunos sadarbības projekta līgumus . Svinīgais pasākums notika Vācijas vēstniecībā Prāgā, tajā piedalījās visu dalībvalstu vēstnieki, arī Latvijas vēstniece Gunta Pastore, Gētes institūta sadarbības partneru DAAD un ZfA pārstāvji un Čehijas Izglītības ministrijas darbinieks.

Projektam ir vairāki darbības virzieni: vācu valodas skolotāju tālākizglītība, konkursi , stipendijas  kursiem un semināriem  Vācijā, skolēnu apmaiņa, kultūras pasākumi, starptautiskā skolēnu avīze, sadarbība ar skolu absolventiem, iespēja kārtot starptautiski atzītu vācu valodas eksāmenu.

Mēs lepojamies, ka esam PASCH skolu tīklā un varam arī turpmāk piedāvāt mūsu skolēniem ekskluzīvas iespējas.