Meistarklases

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi 2023.gadā īstenojuši meistarklases citu izglītības iestāžu, tostarp valsts ģimnāziju, pedagogiem un elektroniskajā vidē publicējusi attiecīgo mācību stundu mācību materiālus ar metodiskiem ieteikumiem to izmantošanai.

23.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā plkst.10.00 – 13.00 notiek profesionālās kompetences pilnveides pasākums – meistarklases reģiona skolotājiem

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:6bd34fb8-f627-42de-b7c7-a3445fa6fba6

“Mācīšanas saturs, metodika, īstenošana un darba pieredze”, 4 stundas.

Meistarklase “Dzeja, radošums, atklāsme”. Metodisko materiālu izstrādāja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājas Irēna Prikule un Indra Gailīte

Dzeja_radosums_ atklasme

Meistarklase – starpdisciplinārs projekts “Saulespuķes mieram”(dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla). Metodisko materiālu izstrādāja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Velta Dzervinika un vizuālās mākslas skolotāja Svetlana Patmalniece

SAULESPUĶES MIERAM_23_okt

Meistarklase “Uz sasniedzamo rezultātu vērsti mācību paņēmieni” (bioloģija, ģeogrāfija).  Metodisko materiālu autores – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotājas Vita Ulbicāne un Rita Kļaviņa, ģeogrāfijas skolotāja Līga Andžāne

Mācību paņēmieni SR sasniegšanai

Izdale skolotājiem_ Kā notiek vielu riņķojums dabā

petijums_geografija

Meistarklase “Mācību procesa organizēšanas iespējas e-vidē un mape.gov.lv”. Metodisko materiālu izstrādāja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas datorikas skolotāja, direktora vietniece Vēsma Poplavska

Meistarklase 23_10_23

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestāžu (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 5.pamatskolas, Rēzeknes reģionālā datorcentra, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra) pedagogiem un mācību jomu vadītājiem  2022.gada 25.oktobrī plkst. 9.30 notika seminārs “Zinām, sadarbojamies, īstenojam”. Semināra norise plānota klātienē Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3 A, Rēzekne.

Pasākuma dalībniekiem ir iespēja izvēlēties 4 – 5 darbnīcas/ meistarklases dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, matemātikas un tehnoloģiju, valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomās.

 Semināra programma

Mācību joma/ jomas

Laiks/ telpaTēmaAnotācijaVadītājs/ vadītāji un pārstāvētā izglītības iestāde
Dabaszinātņu, veselības un

fiziskās aktivitātes

9.30-10.00

308.kabinets

Kā noteikt elementu oksidēšanās pakāpi (ķīmija)Darba lapas un mācību stundas piemērs ķīmijas stundāMaruta Ladusāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

303.kabinets

Laboratorijas darbs “Telefonu izšķirtspējas noteikšana”(fizika)Tēma fizikā ar iespēju praktiskam lietojumam, nosakot gaismas difrakcijuIlze Maksimova, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.50-11.20

sporta zāle

Starpdisciplinaritāte sportā (sports un veselība, latviešu valoda, matemātika)Integrēto mācību periodsIngūna Zeiļa, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
11.25-11.55

134.kabinets

Fiziskās aktivitātes un dinamiskās pauzes mācību stundās (sports un veselība)Praktiski izmantojamas aktivitātes stundās izglītojamo saliedēšanai, emocionālās labizjūtas veicināšanaiLolita Malinovska, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.55Izvērtējums
Matemātikas, tehnoloģiju9.30-10.00

223.kabinets

Kā šuj ar šujmašīnu izstrādājumu (dizains un tehnoloģijas)Mācību materiālu un metodisko risinājumu piedāvājums skolotājamVelta Dzervinika, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

309.kabinets

Pētīšanas prasmju attīstība matemātikā (matemātika)Pētīšanas prasmju attīstība matemātikā tēmu apguvēJeļena Pikuma, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.50-11.20

311.kabinets

Ideju radīšanas un radošuma veicināšanas metodes (ikvienā mācību priekšmetā, jomā)Saprast, kā attīstīt radošai, uzņēmīgai un kritiski domājošai personībai raksturīgas īpašības, ieradumus un veidot jaunus risinājumus rosinošu vidi, ļaujot brīvi, patstāvīgi un radoši domātVēsma Poplavska, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.25-11.55

313.kabinets

Mākslīga intelekta (AI) elementiNoskaidrot, kas ir MI, ko ar to var (un nevar) paveikt, kā attīstīsies MI un tas mūs ietekmēs turpmākajos gados, kā uz neironu tīkliem balstītus resursus var izmantot mācīšanas procesāAndris Meiers, Rēzeknes reģionālais datorcentrs
11.55Izvērtējums
Valodu 9.30-10.00

211.kabinets

Simulācijas spēles “Klimatneitrāla pilsēta” izmantošana izglītojamo motivācijas veicināšanai un sociāli emocionālo prasmju attīstībai (vācu valoda)Simulācijas spēle ir aizraujoša apmācības un mācīšanās metode. Tā sekmē pieredzē balstītu mācīšanos – ilgtspējīgu prasmi, kas vienlaikus sagādā arī prieku. Kā lai novērtē skolēnu sniegumu? Kā sniegt pilnvērtīgu atgriezenisko saiti?Ginta Lubgāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

208.kabinets

Lasīšanas DOMINO (valodas mācību joma)Praktiski izmantojamas spēles lasīšanas izpratnes attīstībai stundāsIlga Krievāne un Ingrīda Daugoviča, Rēzeknes 5.pamatskola
10.50-11.20

203.kabinets

Jāņa Ezeriņa novele “Kontrabandists”. Teksta analīze valodas un problēmjautājumu aspektā (latviešu valoda un ekonomika)Teksta analīze, piemēri starpdisciplināras tēmas atklāsmēIrēna Prikule un Iveta Garjāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.25-11.55

210.kabinets

Līderis vai komanda?(angļu valoda)Vai līderis nosaka komandas darba rezultātu? Kādi faktori ietekmē darba procesu un iznākumu? Tiks piedāvātas aktivitātes, kas palīdzēs pedagogam atklāt gan līderu, gan komandas potenciālu un motivēt izglītojamos iesaistīties problēmu risināšanāOlga Supe, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
12.00-12.30

203.kabinets

Latviešu valodas integrēšana mazākumtautību skolā (sākumskola)MiķeļdienaDaira Ertmane un Sņežana Karziņina, Rēzeknes 2.vidusskola
12.30Izvērtējums
Sociālā un pilsoniskā9.30-10.00

144.kabinets

Mācīšanās stilu iepazīšanaMateriāls, kā skolēni var noskaidrot savu mācīšanās stilu un kādas ir iespējas uzlabot mācību sasniegumusElza Pāža, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

132.kabinets

Kā ieinteresēt skolēnus ar īpašām vajadzībām (dabaszinības, sports, sociālā mācību joma, sākumskola)Sevis un savu sajūtu iepazīšana skolēniem iekļaujošā izglītībāDace Kindzule un Ināra Treikale, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrs
10.50-11.20

132.kabinets

Sociālpedagoģiskā stunda “Kā aizrit mana diena”(ikvienā mācību jomā, klases stunda)Ieteikumi skolēniem prasmei plānot savu laikuIndra Kolendoviča, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.25-11.55

132.kabinets

Skolēnu labbūtības veicināšana (ikvienā mācību jomā)Pieredzes stāsts un materiāli par Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notiekošajām aktivitātēmSarmīte Arbidāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.55Izvērtējums
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas9.30-10.00

146.kabinets

Sporta un dejas elementu izmantošana mūzikas mācību satura apguvē (mūzika)Starpdisciplinaritāte un radošums mūzikas stundāSvetlana Bilinska, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.05-10.35

146.kabinets

Jaunrades loma mācību saturā (vizuālā māksla)Jaunrades darba izpratne, metodika un vērtēšanaSvetlana Patmalniece, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
10.50-11.20

205.kabinets

Skaļās lasīšanas izmantošana teātra mākslas priekšmetā (teātra māksla)Skaļās lasīšanas  metode izmantojama teātra mākslas priekšmetā, lai veicinātu lugas teksta izpratni. Tā ļauj dinamiski iesaistīties stundā  ikvienam skolēnam, attīsta sadarbības prasmes, rada prieku, pozitīvu atmosfēru un padara interesantas pat ierastas klasiķu drāmasIndra Gailīte, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.25-11.55

209.kabinets

Lasītāja pieredze, literārā gaume (latviešu literatūra)Materiāls darbam, lai izzinātu, kāda ir lasītāja interese par problēmu risinājumu, esības jautājumiem literārajos darbos, atklāt, kā laikmeta pārmaiņas, protests izteikts mūsdienu mākslinieku (literātu) darbosAnita Deksne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
11.55Izvērtējums

Meistarklase “Jāņa Ezeriņa novele “Kontrabandists”. Teksta analīze valodas un problēmjautājumu aspektā”. Autores – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas skolotājas Irēna Prikule un ekonomikas skolotāja Iveta Garjāne

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:4d89183c-1871-450a-8be4-b056d2151832

Meistarklase “Ideju radīšanas un radošuma veicināšanas metodes”. Tās autore – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas datorikas skolotāja, direktora vietniece informātikas jautājumos Vēsma Poplavska

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:19408d4a-9b76-4fd4-9a4e-e7a1e279421f

Meistarklase “Mācīšanas stilu iepazīšana”. Autore – sociālo zinību skolotāja Elza Pāža

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:52f98fdc-fd2d-42e0-8489-b824d6537f62

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:c5adeb6e-e270-43cf-9488-210917391ed0

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:642d2cb5-7f3f-407e-8084-17e9c1722446

Meistarklase “Lasītāja pieredze, literārā gaume”. Metodiskā materiāla autore – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Deksne

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:f69371c2-7b1f-4a63-9d48-f7b3770a5676