Uzņemšana 10. klasē

10kl_info

Sveiks, topošais ģimnāzist!

Košā saule, kas arvien biežāk ielūkojas mūsu acīs, liek apjaust, ka tuvojas laiks, kad 9. klases absolventiem ir jāpieņem lēmums par savu turpmāko izglītības iegūšanu. Paveras tik daudz iespēju! Jaunieti, ja Tev ir mērķi, kas jāsasniedz, skaisti sapņi, kas  jāpiepilda, un Tu esi gatavs jauniem izaicinājumiem, tad pats izveido savu mācību kursu grozu un pievienojies Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas aktīvajam un radošajam  kolektīvam!

Ikviena izaugsmei ir nepieciešams labs atbalsts – līdzcilvēki, kas mūs saprot, palīdz un virza uz attīstību, mūsu ģimnāzijā Tu radīsi atbalstu profesionālajos pedagogos, saprotošajā atbalsta komandā un draudzīgajos ģimnāzistos. Nāc uz labāko skolu Latgalē – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju, iegūsti mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību modernā, jaunākajām tehnoloģijām aprīkotā vidē! Šeit Tev būs iespēja  pilnveidot sevi, attīstīt savas prasmes un atklāt jaunus talantus. Iesaisties Skolēnu pašpārvaldē, organizē un vadi pasākumus, gūsti pieredzi!

Izvēlies kvalitatīvu izglītību – labu platformu savas personības izaugsmei!

Stājoties Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā ( Dzirnavu ielā 3 a), līdz 2024. gada 1. augustam iesniedz dokumentus:

 • iesniegumu:Iesniegums_par_uznemsanu_10_klase Iesniegums_par_uznemsanu_10_klase
 • apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu (oriģinālus);
 • medicīnas dokumentus (bērna medicīnisko karti 026/u; profilaktisko potēšanas karti 027/u);
 • iepriekš sagatavotu Motivācijas vēstuli (skat. Motivācijas vēstules izveides ieteikumus https://ej.uz/paraugs_vestule )

 

RV1Ģ administrācija

 

 

Sveiks, nākamo ģimnāzist!

Ģimnāzijas mērķis ir palīdzēt Tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības
turpināšanai Latvijas un pasaules augstskolās, veikt pirmās svarīgās izvēles savā dzīvē.
Vai gribi zināt, kā notiks Tavas mācības Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā?
Tu varēsi vairāk mācīties to, kas atbilst Taviem nākotnes mērķiem:

 •  10. un 11. klasē Tu apgūsi zināšanu un prasmju pamatus katrā no mācību jomām,
  kas paplašinās Tavu redzesloku;
 • 12. klasē varēsi veltīt laiku tiem mācību priekšmetiem, kuri Tevi īpaši interesē, jo Tev
  būs iespēja izvēlēties 3 padziļinātos kursus un veikt, un aizstāvēt projektu darbu, kas
  var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai
  vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija Tev piedāvā unikālu iespēju – pašam izveidot savu mācību kursu
grozu.

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rēzeknē

 

2022.gada 1. martā

 

Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā

 

 

Izdoti saskaņā ar 2022.gada 11. janvāra

MK noteikumiem Nr.11

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām,

kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē ”.

 1. Vispārīgie jautājumi
  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas (turpmāk – ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmā 7.klasē un vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē, kā arī pārējās klasēs atbilstoši pieļaujamajam izglītojamo skaitam.
  • Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 10.klasēs ir Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, bet pārējās klasēs – liecība.
  • Ģimnāzijā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā saskaņā ar mācību sasniegumu vai iestājpārbaudījumu rezultātiem.
  • Komplektējot klases, ģimnāzija ievēro Rēzeknes pilsētas Domes lēmumu „Par uzņemamo izglītojamo skaitu vispārējās pamatizglītības programmās 7.klasēs un vispārējās vidējās izglītības programmās klasēs”.
  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nozīmē uzņemšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā.
  • Dokumentu aprites kārtību izglītojamo uzņemšanai izglītības iestādē, izglītojamo atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka Ministru kabinets.
 1. Kārtība dokumentu iesniegšanai izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijā
  • Līdz katra gada 1.aprīlim ģimnāzijas direktors ar rīkojumu apstiprina grafiku izglītojamo uzņemšanai un dokumentu iesniegšanai.
  • Grafiks tiek ievietots ģimnāzijas mājas lapā un informatīvajā stendā.
  • Lai izglītojamo pieteiktu mācībām ģimnāzijā, izglītojamo vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji noteiktajā termiņā iesniedz:
   • ģimnāzijas direktoram adresētu noteiktas formas iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
   • izglītības dokumentus (liecības vai apliecības par vispārējo pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu);
   • medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa nr.07/u) – dokumentu vai tā kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.
  • Izglītojamo ģimnāzijā uzņem ar direktora rīkojumu.
  • Izglītojamo dalījums klasēs ir uzņemšanas komisijas kompetencē.
 1. Kārtība izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 7.klasēPrioritāri uzņem izglītojamos:
  • kuru 6.klases liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 7 balles un augstāk;
  • kuri divos iepriekšējos mācību gados ir ieguvuši godalgotas vietas valsts, novada, pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs.
  • konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ņemot vērā izglītojamo 6.klases gada vidējo vērtējumu liecībā.

  Ja liecībā kādā no mācību priekšmetiem izglītojamais ir ieguvis vērtējumu “4 balles”, izglītojamais netiek uzņemts.

  Kopējais uzņemamo izglītojamo skaits nepārsniedz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes noteikto izglītojamo skaitu.

 

 1. Kārtība izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 10.klasēPrioritāri  uzņem izglītojamos:
  • kuru sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības ieguvi gada vērtējumi ir 7 balles un augstāk un vērtējumi centralizētajos eksāmenos ir ne mazāk kā 65%;
  • kuri divos iepriekšējos mācību gados ir ieguvuši godalgotas vietas valsts, novada, pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs;
  • kuri vispārējo pamatizglītību ir ieguvuši Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā un kuru sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības ieguvi gada vērtējumi ir 6 balles un augstāk un vērtējumi centralizētajos eksāmenos ir ne mazāk kā 55%;
  • kuri vispārējo pamatizglītību ir ieguvuši Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, kuriem ir augsta motivācija mācīties un izveidojušies vērtībās balstīti ieradumi un kuri sevi pierādījuši kā sabiedriski aktīvi, radoši darītāji un dalībnieki.
  • Konkursa kārtībā ģimnāzijas piedāvātajos izvēļu grozos uzņem izglītojamos, ņemot vērā izglītojamo sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības ieguvi gada vidējo vērtējumu, prioritāri ņemot vērā vērtējumus mācību priekšmetos, kas atbilst padziļināti apgūstamajiem kursiem;

  Ja sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības ieguvi kādā no mācību priekšmetiem izglītojamais ir ieguvis vērtējumu “4 balles”, izglītojamais netiek uzņemts.

  Kopējais uzņemamo izglītojamo skaits nepārsniedz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes noteikto izglītojamo skaitu.

  5. Kārtība izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 8., 9., 11., 12. klasē

  • Uz brīvajām vietām uzņem izglītojamos, kuru liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 7 balles un augstāk.
  • Ģimnāzija ir tiesīga rīkot uzņemšanas iestājpārbaudījumus un uzņem izglītojamos, kuri iestājpārbaudījumā ir ieguvuši vismaz 65% no kopējā punktu skaita.
  • Kā iestājpārbaudījums tiek noteikts kombinēts rakstisks pārbaudījums matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.
  • Izglītojamie 8., 9., 11., 12. klasē tiek uzņemti ar uzņemšanas komisijas lēmumu.

6. Noslēguma jautājumi

 • Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.
 • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos.

Direktors:                                                                                                        Jānis Poplavskis

 

 

Aicinām Tevi mūsu pulkā! Piesakies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā  Atrodamies Dzirnavu ielā 3a.  Interesējošus jautājumus vari uzdod pa tālruņiem 64607372, 29417981 vai 26493049, mājas lapā: http://www.rv1g.lv/  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā dienesta viesnīcu.

Zini, ka kvalitatīva izglītība ir drošs pamats veiksmīgai dzīvei nākotnē!