Konferences

Konference “Mācīšanās iespējas un izaicinājumi”
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada, Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu vadības komandai, pedagogiem (6 stundas)
25.08.2021.
Programma
plkst.10.00     Konferences atklāšana
plkst.10.20     Izaugsmes domāšana
Iveta Ādamsone, psiholoģe, Mg.psych
plkst. 11.10    Skola kā efektīva mācīšanās organizācija
         Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas   direktors, Mg.sc.pol.
plkst. 12.30     pārtraukums
plkst.13.00     Emocionālās veselības un labizjūtas veidošana
Ilze Damberga, Dr.psych., izglītības un skolu psiholoģe Olaines 1. vidusskolā, LU
plkst. 14.00   Skolēnu uzvedības un motivācijas izaicinājumi un iespējas
          Ērika Lanka, LU PPMF PPIC profesionālās pilnveides           programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” direktore,           pirmsskolas un sākumskolas    nodaļas lektore, Mg.paed., Mg.phil.
plkst.14.40     Izvērtējums
Pieteikšanās līdz 16.08.2021.
Saite reģistrācijai    https://forms.gle/yuYmUUPGhmMCnAWcA
Norise: ZOOM platformā. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem
Konference “Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi”  (24.08.2020.) Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada,Ciblas novada, Kārsavas novada un Viļānu novada izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem
Darba kārtība 
9.00 – 9.30              Reģistrācija un sarunas pie rīta kafijas                  
9.30 – 10.00           Konferences atklāšana
                                    Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs
                                    Rēzeknes domes pārstāvis
                                    Jānis Poplavskis, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors
10.00 – 11.00          Pedagogs un līderība: kā pārvarēt šī brīža sabiedrības un izglītības izaicinājumus”     Rolands Ozols, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta  direktors
11.10 – 13.30          “Akcentu maiņa mācību satura plānošanā, pedagogu profesionālie pārmaiņu izaicinājumi”
Andžela Sokolova, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece
Sanita Zveja, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece
Ir izskanējusi konferences pirmā daļa.
Apliecības Jūs varēsiet saņemt 1.stāva vestibilā konferences darba npslēgumā.
Aicinām izjust šīs iestādes viesmīlību, baudot kafiju un pārrunājot savus iespaidus blakus zālē.
13.30–14.00            Kafijas pauze
14.00–15.00           “Nepieciešamās prasmes, īstenojot mācību procesu kompetenču pieejā”
 Sandra Drelinga, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā
15.10–17.00           “Kā pārvarēt stresu un izdegšanu un ieviest vairāk labsajūtas ikdienā”
Diāna Zande, psiholoģe, psihoterapeite
                                                                 Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
(Imants Ziedonis)
Konference    “ Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās”
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada un Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem
2019.gada 23.augusts
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, Krasta iela 31, Rēzekne
KONFERENCES PROGRAMMA
9.30 – 10.00        Dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.30    Konferences atklāšana
Muzikāls priekšnesums, uzrunas
10.30 – 12.00          Vērtēšanas prakse skolēna izaugsmei
Vērtēšanas nozīme būtiski mainās no sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu kā atgriezenisko saiti. Kādi ir priekšnosacījumi kvalitatīvai atgriezeniskai saitei? Kādos līmeņos var sniegt atgriezenisko saiti?
Pāvels Pestovs
12.00 – 13.00      Jaunais mācību saturs, stundas mērķu formulēšana, sasniedzamiem rezultāti
Kā plānot jauno mācību saturu atbilstoši dažādu skolu vajadzībām;?Kā īstenot praksē  mācīšanu un mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība?
Uldis Dzērve, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirekto
13.00 – 13.30          kafijas pauze
13.30 – 14.30         Atbildība – atbalsts, resurss un sabiedrotais
Nereti izdzirdot vārdu atbildība, iekšēji pārņem ļoti dažādās izjūtas, sākot no prieka un nepacietības, beidzot ar dusmām un šaubām par notikumu attīstību.
Kā nepadarīt atbildību par slogu vai savas ikdienas kontrolētāju?  Kā iepazīt savas atbildības robežas un atpazīt brīžus, ka savai atbildībai ir pievienota svešu cilvēku atbildība. Kā veselīgi palikt savas atbildības robežās, kas dod atbalstu, resursus un sajūtu par sabiedrotajiem?
Inga Dreimane, psihologs
14.30 – 15.30          Atbalsts pedagogiem
Laikā, kad priekšstati un gaidas par to, ko nozīmē būt “labam skolniekam” nav mainījušies desmitgadēm, bet pedagoga darbā izmantojamās metodes kļuvušas ierobežotas un vecāku prasības aizvien pieaugošas, ir svarīgi sniegt atbalstu, iedrošināt un iepazīstināt ar humāniem iedarbības paņēmieniem, lai uzlabotu sadarbību gan ar skolēniem, gan vecākiem.
Iveta Aunīte, psihologs
 
„Katra kustība iet kopdarbā.“ (Rainis)
KONFERENCE    “Skola, kas mācās”
2018.gada 24.augusts
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (ARPC) „Zeimuļs” , Krasta iela 31, Rēzekne
KONFERENCES PROGRAMMA
9.30 – 10.00                            Dalībnieku reģistrācija  ARPC foajē 
10.00 – 10.15               Konferences atklāšana ARPC zālē 
10.15 – 11.30                           PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS
Edmunds Vanags, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
                                Psiholoģijas nodaļa, projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”
                                eksperts
11.30 – 12.30                            LAI STRĀDĀTU JĒGPILNI, JĀPLĀNO JĒGPILNI
                                Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore 
12.30 – 13.00                            Kafijas pauze  
13.00 – 14.15                            Darbnīcu 1.sesija ARPC telpās  
14.25 – 15.40                            Darbnīcu 2.sesija ARPC telpās
                                                            Katrs konferences dalībnieks aicināts piedalīties 2 darbnīcās:
     
            KLASVADĪBAS KOMPETENCES ATTĪSTĪŠANA
                Agnese Sarkane, Iveta Kojāne, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotājas
PĀRMAIŅU NEPIECIEŠAMĪBA PAAUDŽU KONTEKSTĀ
                Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore
PAŠVADĪBAS PRASMES MĀCĪBU STUNDĀ. ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA PLĀNOŠANA
                Agita Zariņa, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore
 
SKOLĒNA MĀCĪŠANĀS IEDZIĻINOTIES, SKOLOTĀJA PRASMES DZIĻAS MĀCĪŠANĀS VADĪŠANAI.
                Ilze Gaile, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, eksperte
CAURVIJU SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA
Dina Jaunzeme, Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” un pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektore, Liepājas PII „Saulīte” vadītāja
JAUNRADES ATTĪSTĪBA MĀCĪBU STUNDĀ
Agnis Timermanis, pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektors, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs
15.40                           Konferences noslēgums, apliecību (8 programmstundas)
izsniegšana ARPC foajē
Pieteikšanās dalībai līdz 16.08.2018. elektroniski mājas lapā www.rv1g.lv
Aicinām piedalīties 5  pedagogus no vienas izglītības iestādes.