ZPD

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vidusskolēni apgūst zinātniski pētniecisko darbu izstrādes principus,  iepazīstas ar darba veikšanas galvenajiem posmiem, temata izvēli, ZPD struktūru, teksta noformēšanu, darba aizstāvēšanu (prezentēšanu) un vērtēšanu. ZPD ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. ZPD ir empīrisks pētījums, kurā atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem nevar gūt tikai ar esošajām zināšanām un prasmēm – nepieciešamas jaunas. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabiedrībai vai zinātnei aktuālu jautājumu, par kuru šobrīd vēl ir nepietiekošas zināšanas, tiek meklēti pieteiktās problēmas risinājumi. Tematam jābūt nozīmīgam ne tikai pašam darba veicējam, bet arī skolai vai pilsētai, vai reģionam, vai Latvijai un sabiedrībai kopumā.

Ģimnāzisti piedalās Latgales novada zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, gūst panākumus Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības konferencēs.

2022./2023.m.g. Latvijas skolēnu 47.zinātniskās pētniecības konferencē gūta

1.vieta, Annemarija Oļševska, medicīna un veselības zinātne, “Biblioterapijas ietekme uz pacientu
mentālo veselību pēc insulta”

3.vieta, inženierzinātnes un tehnoloģijas, Daniels Rudovičs un Kristaps Korkls, “Tālvadības gaismu pults izveide uz arduino pamata, izmantojot DMX-512 standartu”

3.vieta, lauksaimniecības, meža un veterinārā zinātne, Amanda Trokša un Matīss Bilinskis, “Permakultūras izmantošana gurķu audzēšanā un kvalitatīvas ražas iegūšanā, salīdzinot ar tradicionālajām metodēm”

2021./2022.m.g. Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības konferencē

1.vieta, medicīna un veselības zinātne, Estere Brokāne, “Mikroorganismu daudzums uz sejas aizsargmaskas atkarībā no tās materiāla”

2.vieta, sociālās zinātnes, Endija Juškāne, “Jēdziena “karš” interpretācija digitālajā laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”2021.gadā”

3.vieta, lauksaimniecības, meža un veterinārā zinātne, Sabīne Tihomirova, “Hidroponisko sistēmu izmantošana augu audzēšanā, salīdzinot ar tradicionālām metodēm”

2020./2021.m.g. Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības konferencē gūta

3.vieta, Kristaps Adamovičs, mākslas zinātne, “Grauzēju apkarošanas evolūcija un mūsdienu tehnoloģiskie  risinājumi”

3.vieta, Beatrise Bikovska un Armands Vēkšējs, izglītības zinātne, “Aerobo darbaspēju noteikšana un attīstīšanas iespējas Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešiem mājas apstākļos”

2019./2020.m.g. Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības konferencē gūta

3.vieta, Liene Bērziņa, latviešu valodniecība,”Svešvalodu ietekme Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu jauniešu sociolektā”

3.vieta, Rainita Zavadska, ķīmija, “C vitamīna koncentrācijas salīdzinājums augļos un dārzeņos ar farmaceitiskā C vitamīna preparātu un tās izmaiņas atkarībā no produktu termiskās apstrādes”

2018./2019.m.g. Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības konferencē gūta

2.vieta, Megija Medne, socioloģijas, “Faktu patiesuma pārbaude laikraksta “Rēzeknes Vēstis” galvenās redaktores komentāros, izmantojot gadījuma analīzi”

3.vieta, Ervīns Tārauds, izglītības zinātne, “Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešu plaušu tilpuma ietekme uz izturības spējām un to attīstīšanas iespējas”

2017./2018.m.g. Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības konferencē gūta

2.vieta, Lāsma Mežale, latviešu valodniecība, “Viļakas novada Šķilbēnu pagasta iedzīvotāju priekšvārdi (1920-2017)”

3.vieta, Egija Vēvere, pedagoģija, “Fiziskās aktivitātes līmeņa ietekme uz Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešu lokanību un tās attīstīšanas iespējas”

3.vieta, Ieva Mangulsone, socioloģija, “Jauniešu vajadzības, vērtīborientācija un dzīves kvalitāte”

3.vieta, Reinis Grudinskis, vēsture un vēsturiskais mantojums, “Celtniecība Rēzeknē 20.gs.otrajā pusē”