ESF Projekti

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta apraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa
 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).
Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • speciālā transporta izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.
Ko iegūst pedagogi?
 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • profesionālās kompetences pilnveidi;
 • seminārus;
 • supervīzijas;
 • darbnīcas;
 • konferences;
 • metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.
Projekta īstenošanas laiks

03.2017. – 12.2022.

saite uz projekta mājaslapu   http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

ESF projekts Projekta nr.8.3.2.2./16/I/001

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs,

tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Deviņas Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās  izglītības iestādes turpinās īstenot  Eiropas Sociālā fonda projektu 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)

 

2021./2022. un 2022./2023.mācību gadā  deviņas Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes turpinās līdzdalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) (turpmāk tekstā Projekts).

Šajā Projekta posmā tiks īstenoti pasākumi, kurus izglītības iestādes ir atzinušas par efektīviem, kā arī tie pasākumi, kurus nepiedāvā paralēli īstenotie projekti izglītības resorā. Finansējums tiks novirzīts tikai pedagogu atalgojumam, respektīvi, turpmāk, Projektā nebūs iespējams finansēt transporta un pakalpojuma izdevumus.

Tiks atbalstīti pasākumi 2 jomās – STEM un vides un multidisciplinārajā. Tie tiks klasificēti atbilstoši zemāk aprakstītajām grupām:

 1. “Pedagogu palīgi”/“otrais pedagogs” – šī pasākuma ietvaros būs atbalstāms
  pedagogu darbs mācību stundu laikā, lai individualizētu darbu klasē, atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos. Pedagogu palīgi kopā ar pedagogiem izstrādās darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā.
 2. “Mācīšanās grupas” – skolēnu grupas (arī vecumposmu ziņā jauktas) apgūtā
  mācību satura nostiprināšanai un zināšanu pilnveidošanai. Šī pasākuma mērķis ir sniegt
  atbalstu tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos – gan attālināto mācību
  ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā – ir izveidojušies “mācību
  robi” jeb nepieciešams kompensēt noteiktu satura jautājumu apguvi. Šī pasākuma mērķgrupa
  iekļauj arī vidusskolas posmu.
 3. “Laborantu programma” – pedagoģiskais personāls nodrošinās
  kopdarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju pedagoģiskā darba metožu daudzveidību
  mācību stundās, piemēram, organizējot praktiskos uzdevumus un eksperimentus
  STEM mācību priekšmetu apguvei.
 4. “Talantu programma” – izglītības iestādes veidos mērķprogrammas skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu. Pedagogi organizēs grupu konsultācijas, darbnīcas, laboratorijas, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā, t.sk., respektējot vecumposma vajadzības.
 5. “Pētniecības programma” – izglītības iestādes organizēs un piedāvās nodarbības, lai skolēni varētu aktīvi darboties, izzināt pasauli, būt par pasaules pētniekiem, kuri paši atrod pasaules kopsakarības. Tādēļ praktiskās nodarbības būs nozīmīgs rīks ne vien bērnu zināšanu līmeņa paaugstināšanai, bet arī emocionālās labsajūtas
  veicināšanai skolā. Pedagogi veidos tādu mācību vidi un tādus uzdevumus, lai skolēniem rastos iespēja piedzīvot dabas zinātnes praktiski – iepazīstot, pētot un
  veidojot savu pasaules skatījumu.
 6. “Interešu izglītība” – skolas varēs turpināt jau iepriekšējos projekta posmos
  iesāktās inovatīvās interešu izglītības programmas STEM un vides jomā, kā arī ieviest
  jaunas, atbilstoši skolas attīstības vajadzībām.

Lai turpinātu līdzdalību Projektā, katra izglītības iestāde ir izstrādājusi atbalsta pasākumu plānu, balstoties uz secinājumiem par Projektā jau aprobētajām darbībām, kā arī balstoties uz prioritāri nepieciešamo atbalstu.

Izglītības iestādes pastāvīgi ir izvēlējušās, kādu atbalstu skolēniem piedāvāt
no augstāk minēto pasākumu klāsta, ņemot vērā katras skolas vajadzības, faktiski pieejamos resursus un izglītojamo mainīgās vajadzības.

Projekta ietvaros visas aktivitātes tiks organizētas gan Latvijas, gan Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs ar mērķi nodrošināt  izglītības pakalpojumu daudzveidību, veicināt individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes

galvenā speciāliste metodiķe, projekta koordinatore Vita Mežore

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 2021./2022. mācību gadā īsteno projekta ietvaros nodarbības mācīšanās grupās– svešvalodās, matemātikā, fizikā, bioloģijā un talantu programmu ķīmijā.

Projekts “Latvijas skolas soma”

Filmas “Dvēseļu putenis” apmeklējums.

 

Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”,  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni š.g. 23.janvārī noskatījās jauno latviešu mākslas filmu “Dvēseļu putenis” kinoteātrī “Silver screen”.  Vēsturiskā kara drāma, pēc A.Grīna tāda paša nosaukuma romāna, iepazīstināja skatītājus ar jaunieša Artūra un viņa draugu cīņām par brīvu Latvijas valsti, par īstu mīlestību. Šī filma radīja dziļu pārdzīvojumu katrā skolēnā. Visu skolēnu, no septītās līdz divpadsmitajai klasei, atsauksmes par filmu bija pozitīvas un nopietnu pārdomu pilnas. Lūk, dažas no tām.

“Es sapratu, ka Latvijas valsts neradās tik vienkārši, bet tai ir sarežģīta un smaga vēsture,” Armanda 8.m1 kl. “Šī filma man ļoti patika, jo es tās laikā dzīvoju līdzi visiem notikumiem,” Daniels 8.m1 kl.

“”Dvēseļu putenis” – filma, kas lika man kārtīgāk aizdomāties par to, kas ir karš. Šī filma man palīdzēja izprast, kas ir karš, jo līdz šim man tas izrādās nebija gluži skaidrs. Man šī filma šķita ļoti “dziļa” un “smaga”, par vērtībām, kuras mēs praktiski nemānām ikdienā. … Esmu gandarīta par skatījumu.” Lauma 8.va klase.

11.hv klases audzinātāja J.Miņina raksta, ka visi skolēni viennozīmīgi atzina filmas kvalitatīvo operatoru darbu, vēsturisko notikumu patieso atspoguļojumu un latviešu karavīru traģisko likteņu atveidojumu. Kaut gan filma bija emocionāli smagi skatāma, tomēr tā jauniešiem  ļoti patika.

Paldies projektam “Latvijas skola soma” par iespēju apmeklēt, skatīties un iepazīties ar jaunāko Latvijas kino mākslā.

RV1Ģ projekta “Latvijas skolas soma” koordinatore A.Prīdāne