Ziedojumu konts

Ziedojumu konts:

Saņēmējs: Rēzeknes valstspilsētas izglītības pārvalde

Reģ Nr. 90000025446

konta Nr. LV56UNLA0055001309755

AS “SEB Banka”, kods: UNLALV2X