Ģimnāzijas misija

Vīzija: Prasmīgi pedagogi mācās kopā ar talantīgiem un mērķtiecīgiem izglītojamiem. 

Misija: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija kā nacionālas nozīmes izglītības centrs izglīto jaunatni un sabiedrību, izmantojot sociālemocionālās audzināšanas principus, rosina konkurētspējīgas personības attīstību un motivē apzinātai karjeras izvēlei.

Mērķis: Nodrošinot katra izglītojamā personīgo izaugsmi, sniegt daudzpusīgu, kvalitatīvu,  konkurētspējīgu izglītību, veicināt pozitīvu uzvedību un izglītojamo, vecāku un pedagogu sadarbību.

Uzdevumi :

  1. Īstenot licencētās pamatizglītības,vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
  2. Pilnveidot mācību procesa modeli, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un efektīvas mācību metodes;
  3. Nodrošināt mērķtiecīgu, mācību kvalitāti sekmējošu pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību;
  4. Nodrošināt gatavību pilnvērtīgai, aktīvai un atbildīgai dzīvei mainīgajā pasaulē;
  5. Īstenot sistēmu – „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

 Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā Atvērtība, atbildība, cieņa, godīgums, sadarbība, attīstība. Ģimnāzijas izaugsmes resursi ir pedagogu profesionalitāte un labs materiāli tehniskais nodrošinājums, kā arī pedagogu individuālā pieeja katram izglītojamajam, lai veidotos intelektuāli un fiziski, kā arī garīgi un emocionāli attīstīta personība, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai tālākizglītībai, zināšanu un prasmju apguvei visa mūža garumā. 

Informācijai

2022./2023.m.g. ģimnāzijā mācās 533 izglītojamie, strādā 50 pedagogi. Ģimnāzijas darbības mērķis – organizēt un īstenot kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu. Mācību valoda – latviešu.

Ģimnāzija piedāvā

  • Iegūt starptautisko vācu valodas sertifikātu – Goethe Zertifikat;
  • iesaistīties Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projektā “Esi līderis”;
  • kopā ar RA, LU, Latgaliešu valodas un kultūrvēstures pedagogu asociāciju piedalīties novada olimpiādē vidusskolēniem un augstskolu studentiem Latgales kultūrvēsturē, kā arī skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni”,
  • daudzveidīgas iespējas katra izglītojamā personības intelektuālajai un fiziskajai attīstībai, radot priekšnoteikumus iespējai sevi apliecināt ģimnāzijas pašpārvaldē, interešu izglītības nodarbībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, sportā, MJ rīkotajos pasākumos;
  • dienesta viesnīcu.

Darbs projektos

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir vispasaules programmas „Skolas – nākotnes partneri” dalībniece un vienīgā FIT programmas skola Latvijā. Skolēniem ir iespēja iegūt starptautisko vācu valodas sertifikātu Goethe – Zertifikat; nokārtot vācu valodas eksāmenu un studēt Vācijā. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir  Gētes Institūta atbalsta skola.  Alberta Einšteina ģimnāzija  Neibrandenburgā, Vācijā, ir ilggadējā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas sadraudzības skola.

Ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts pozitīvai domāšanai”. Projekta mērķis – iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai. APU pamatvērtības – drošība, atbildība, cieņa.

Ārpusstundu aktivitātes

Ģimnāzija piedāvā iespēju izglītojamajiem dziedāt 7.-11.klašu meiteņu korī, zēnu korī,  ģimnāzijas jauktajā korī un ansamblī “Noskaņa”, spēlēt ģitāristu ansamblī, dejot tautiskās dejas kolektīvā „Skali”, nodarboties ar fitnesu, tūrismu, apmeklēt tekstilizstrādājumu dizaina, tehniskās modelēšanas pulciņus, apgūt sociālās prasmes un medijpratību, veidot interneta avīzi “Klick” vācu valodā un debatēt angļu valodā.

Tradīcijas

Zinību diena, Skolotāju diena, Tūrisma dienas, Dzejas diena, latviešu gadskārtu ieražu svētku svinēšana, Karjeras nedēļa, skolas absolventu salidojums, Žetonu vakars, Ziemassvētku klašu koncerti, labāko skolēnu un viņu vecāku godināšana pasākumā „Laureāts”, balles vidusskolēniem, jauniešu iniciatīvu projekti, u.c.