Ģimnāzijas misija

Vīzija: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija – prestiža, augstas kultūras izglītības iestāde Latgalē, kur izglītojamie pozitīvā mācību vidē iegūst kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību.

Misija: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija kā nacionālas nozīmes izglītības centrs izglīto jaunatni un sabiedrību, izmantojot sociālemocionālās audzināšanas principus, rosina konkurētspējīgas personības attīstību un motivē apzinātai karjeras izvēlei.

Mērķis: Nodrošinot katra izglītojamā personīgo izaugsmi, sniegt daudzpusīgu, kvalitatīvu,  konkurētspējīgu izglītību, veicināt pozitīvu uzvedību un izglītojamo, vecāku un pedagogu sadarbību.

Uzdevumi :

  1. Īstenot licencētās pamatizglītības,vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
  2. Pilnveidot mācību procesa modeli, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un efektīvas mācību metodes;
  3. Nodrošināt mērķtiecīgu, mācību kvalitāti sekmējošu pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību;
  4. Nodrošināt gatavību pilnvērtīgai, aktīvai un atbildīgai dzīvei mainīgajā pasaulē;
  5. Īstenot sistēmu – „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

Vērtības:

Atvērtība, atbildība.
Cieņa, godīgums.
Sadarbība, attīstība.

Informācijai

2020./2021.m.g. ģimnāzijā mācās 437 izglītojamie, strādā 51 pedagogs. Ģimnāzijas darbības mērķis – organizēt un īstenot kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu. Mācību valoda – latviešu.

Ģimnāzija piedāvā

  • Iegūt starptautisko vācu valodas sertifikātu – Goethe Zertifikat;
  • iesaistīties Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projektā “Esi līderis”;
  • kopā ar RA, LU, Latgaliešu valodas un kultūrvēstures pedagogu asociāciju piedalīties novada olimpiādē vidusskolēniem un augstskolu studentiem Latgales kultūrvēsturē, kā arī skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni”,
  • daudzveidīgas iespējas katra izglītojamā personības intelektuālajai un fiziskajai attīstībai, radot priekšnoteikumus iespējai sevi apliecināt ģimnāzijas pašpārvaldē, interešu izglītības nodarbībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, sportā, MJ rīkotajos pasākumos;
  • dienesta viesnīcu.

Darbs projektos

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir vispasaules programmas „Skolas – nākotnes partneri” dalībniece un vienīgā FIT programmas skola Latvijā. Skolēniem ir iespēja iegūt starptautisko vācu valodas sertifikātu Goethe – Zertifikat; nokārtot vācu valodas eksāmenu un studēt Vācijā. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir  Gētes Institūta atbalsta skola.  Alberta Einšteina ģimnāzija  Neibrandenburgā, Vācijā, ir ilggadējā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas sadraudzības skola.

Ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts pozitīvai domāšanai”. Projekta mērķis – iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai. APU pamatvērtības – drošība, atbildība, cieņa.

Ārpusstundu aktivitātes

Ģimnāzija piedāvā iespēju izglītojamajiem dziedāt 7.-11.klašu meiteņu korī, zēnu korī,  ģimnāzijas jauktajā korī un ansamblī “Noskaņa”, spēlēt ģitāristu ansamblī, dejot tautiskās dejas kolektīvā „Skali”, nodarboties ar fitnesu, tūrismu, apmeklēt tekstilizstrādājumu dizaina, tehniskās modelēšanas pulciņus, apgūt sociālās prasmes un medijpratību, veidot interneta avīzi “Klick” vācu valodā un debatēt angļu valodā.

Tradīcijas

Zinību diena, Skolotāju diena, Tūrisma dienas, Dzejas diena, latviešu gadskārtu ieražu svētku svinēšana, Karjeras nedēļa, skolas absolventu salidojums, Žetonu vakars, Ziemassvētku klašu koncerti, labāko skolēnu un viņu vecāku godināšana pasākumā „Laureāts”, balles vidusskolēniem, jauniešu iniciatīvu projekti, u.c.