Par ģimnāziju

Vīzija: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija – prestiža, augstas kultūras izglītības iestāde Latgalē, kur izglītojamie pozitīvā mācību vidē iegūst kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību.

Misija: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija kā nacionālas nozīmes izglītības centrs izglīto jaunatni un sabiedrību, izmantojot sociālemocionālās audzināšanas principus, rosina konkurētspējīgas personības attīstību un motivē apzinātai karjeras izvēlei.

Mērķis: Nodrošinot katra izglītojamā personīgo izaugsmi, sniegt daudzpusīgu, kvalitatīvu,  konkurētspējīgu izglītību, veicināt pozitīvu uzvedību un izglītojamo, vecāku un pedagogu sadarbību.

Uzdevumi :

 1. Īstenot licencētās pamatizglītības,vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
 2. Pilnveidot mācību procesa modeli, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un efektīvas mācību metodes;
 3. Nodrošināt mērķtiecīgu, mācību kvalitāti sekmējošu pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību;
 4. Nodrošināt gatavību pilnvērtīgai, aktīvai un atbildīgai dzīvei mainīgajā pasaulē;
 5. Īstenot sistēmu – „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

Informācijai

2016./2017.m.g. ģimnāzijā mācās 393 skolēni, strādā 49 pedagogi. Ģimnāzijas darbības mērķis – organizēt un īstenot kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu. Mācību valoda – latviešu.

Ģimnāzija piedāvā

 • Iegūt starptautisko DSD diplomu;
 • iesaistīties Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projektā “Esi līderis”;
 • piedalīties Latgales reģiona atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem un atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem, Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem un atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem;
 • kopā ar RA, LU, Latgaliešu valodas un kultūrvēstures skolotāju asociāciju piedalīties novada olimpiādē vidusskolēniem un augstskolu studentiem Latgales kultūrvēsturē, kā arī skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni”,
 • daudzveidīgas iespējas katra skolēna personības intelektuālajai un fiziskajai attīstībai, radot priekšnoteikumus iespējai sevi apliecināt skolēnu pašpārvaldē, interešu izglītības nodarbībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, sportā, MA un MK rīkotajos pasākumos;
 • dienesta viesnīcu.

Darbs projektos

Comenius skolu partnerība, partnerskola Vācijā Landshūtā. DSD skola (Deutssches Sprachdiplom), kas dod iespēju nokārtot vācu valodas eksāmenu un studēt Vācijā, Gētes Institūta atbalsta skola. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir vispasaules programmas „Skolas – nākotnes partneri” dalībniece un vienīgā FIT programmas skola Latvijā.

Ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts pozitīvai domāšanai”. Projekta mērķis – iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai. APU pamatvērtības – drošība, atbildība, cieņa.

Ārpusstundu aktivitātes

Ģimnāzija piedāvā iespēju izglītojamajiem dziedāt 7.-11.klašu meiteņu korī, ģimnāzijas jauktajā korī un ansamblī “Noskaņa”, muzicēt instrumentālajā ansamblī, spēlēt ģitāristu ansamblī, dejot tautiskās dejas kolektīvā „Skali”, nodarboties ar basketbolu, volejbolu, vieglatlētiku, apmeklēt tehniskās modelēšanas pulciņu.

Tradīcijas

Zinību diena, Skolotāju diena, Tūrisma salidojums, Dzejas diena, latviešu gadskārtu ieražu svētku svinēšana, Karjeras nedēļa, skolas absolventu salidojums, Žetonu vakars, labāko skolēnu un viņu vecāku godināšana pasākumā „Laureāts”, balles vidusskolēniem, skolēnu iniciatīvu projekti.