Pedagogi

Vadības komanda

Dr.paed. Jānis Poplavskis, direktors, fizikas, inženierzinību skolotājs
Mg.paed. Sandra Drelinga, direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
Mg.paed. Sarmīte Arbidāne, direktora vietniece audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Vēsma Poplavska, direktora vietniece informātikas jautājumos, informātikas skolotāja, 11.M1 klases audzinātāja
Mg.philol. Jānis Keišs, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, franču valodas skolotājs
Mg.ed. Anita Deksne, izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Velta Dzervinika, koordinatore, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Mg.paed. Tatjana Pāža, karjeras konsultants

Mg.paed. Gunta Sidorova, karjeras konsultants

Mg.psych. Daina Leščinska, psihologs

Pedagogi

Ella Ameļčenkova, krievu valodas skolotāja
Mg.paed. Līga Andžāne, ģeogrāfijas skolotāja
Mg.paed. Osvalds Batņa, mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotājs
Mg.paed.Svetlana Bilinska, mūzikas skolotāja
Mg.paed. Zaiga Bogdanova, sociālo zinību, veselības mācības, ķīmijas skolotāja
Mg.paed. Anna Bule, matemātikas, fizikas skolotāja, 9.M1 audzinātāja
Aija Cīrule – Leiduma, mūzikas skolotāja
Mg.paed. Indra Gailīte, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.M2 klases audzinātāja
Mg.paed Iveta Garjāne, ekonomikas skolotāja, 10.A klases kuratore, bibliotekāre
Mg.paed. Olga Gritāne, angļu valodas skolotāja,7.C klases audzinātāja
Mg.paed. Lucija Jermacāne, matemātikas skolotāja
Mg.paed. Rita Kļaviņa, bioloģijas skolotāja
Ilona Lagzdiņa, vēstures, kulturoloģijas skolotāja, 12.M2 klases audzinātāja
Mg.paed. Ginta Lubgāne, vācu valodas skolotāja, 8.VA klases audzinātāja
Mg.paed. Ināra Juškāne, kulturoloģijas, vēstures,  politikas un tiesību, filozofijas skolotāja
Mg.paed. Lolita Malinovska, sporta skolotāja
Mg.paed. Ārija Melne, vēstures skolotāja
Mg.paed. Janīna Miņina, krievu valodas skolotāja, 12.HV audzinātāja
Mg.paed. Ļubova Mitrošenko, matemātikas skolotāja, 10.B klases kuratore
Veneranda Mortukāne, bibliotekāre
Svetlana Patmalniece, vizuālās mākslas skolotāja
Jeļena Pikuma, matemātikas skolotāja, 7.B klases audzinātāja
Kristīne Poplavska, bibliotekāre
Mg.paed. Irēna Prikule, latviešu valodas un literatūras skolotāja,9.M2 audzinātāja
Mg.paed. Vita Seņkāne, sporta skolotāja, 7.A klases audzinātāja
Mg.paed. Diāna Sergeiceva, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Gaļina Skačkova, angļu valodas skolotāja
Mg.paed. Olga Supe, angļu valodas sk0lotāja, 12.M1 klases audzinātāja
Mg.paed. Inessa Špeļkova, angļu valodas skolotāja
Vita Ulbicāne, bioloģijas,  dabaszinību skolotāja, 11.M2H klases audzinātāja
Evgenii Trutnev, fizikas skolotājs
Mg.paed. Ināra Ustinova, informātikas skolotāja
Mg.paed. Marija Viškere, vācu valodas skolotāja, 9.VA klases audzinātāja
Mg.paed. Sandra Zeltiņa, ķīmijas skolotāja, 8.M1 klases audzinātāja
Edgars Žogots, informātikas, programmēšanas skolotājs, 10.C klases kurators