Pedagogi

Vadības komanda

skenesana_20161010-6

Dr.paed. Jānis Poplavskis, direktors, fizikas skolotājs
Mg.paed. Sandra Drelinga, direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
Mg.paed. Astra Prīdāne, direktora vietniece audzināšanas darbā, ekonomikas skolotāja
Mg.paed. Vēsma Poplavska, direktora vietniece informātikas jautājumos, informātikas skolotāja, 9.M3 klases audzinātāja
Mg.philol. Jānis Keišs, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, franču valodas skolotājs
Mg.ed. Anita Deksne, izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Velta Dzervinika, koordinatore, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Mg. paed. Tatjana Pāža, karjeras konsultants

Daina Leščinska, psihologs

Pedagogi

skenesana_20161010-3

Ella Ameļčenkova, krievu valodas skolotāja
Mg.paed. Sarmīte Arbidāne, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.M klases audzinātāja
Mg.paed. Osvalds Batņa, mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotājs
Mg.paed.Svetlana Bilinska, mūzikas skolotāja
Mg.paed. Zaiga Bogdanova, sociālo zinību, veselības mācības, ķīmijas skolotāja
Mg.paed. Anna Bule, matemātikas, fizikas skolotāja, 7.M1 audzinātāja
Aija Cīrule – Leiduma, mūzikas skolotāja
Mg.paed. Indra Gailīte, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 12.m1h klases audzinātāja
Mg.paed. Olga Gritāne, angļu valodas skolotāja,9.M1 klases audzinātāja
Mg.paed. Lucija Jermacāne, matemātikas skolotāja
Mg.paed. Rita Kļaviņa, bioloģijas skolotāja, 11.M2V klases audzinātāja
Ilona Lagzdiņa, vēstures, kulturoloģijas skolotāja, 10.M2 klases audzinātāja
Mg.paed. Ginta Lubgāne, vācu valodas skolotāja, 12.M2V klases audzinātāja
Mg.paed. Ināra Juškāne, kulturoloģijas skolotāja
Mg.paed. Lolita Malinovska, sporta skolotāja
Mg.paed. Ārija Melne, vēstures, ekonomikas, politikas un tiesību, filozofijas skolotāja
Mg.paed. Janīna Miņina, krievu valodas skolotāja, 10.HV audzinātāja
Mg.paed. Ļubova Mitrošenko, matemātikas skolotāja, 8.V klases audzinātāja
Veneranda Mortukāne, bibliotekāre
Svetlana Patmalniece, vizuālās mākslas skolotāja
Jeļena Pikuma, matemātikas skolotāja
Kristīne Poplavska, bibliotekāre
Mg.paed. Juris Prīdāns, ģeogrāfijas skolotājs
Mg.paed. Irēna Prikule, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.M2 audzinātāja
Mg.paed. Vita Seņkāne, sporta skolotāja
Mg.paed. Gunta Sidorova, interešu izglītības skolotāja
Mg.paed. Gaļina Skačkova, angļu valodas skolotāja, 11.M2H klases audzinātāja
Mg.paed. Olga Supe, angļu valodas sk0lotāja, 10.M1 klases audzinātāja
Mg.paed. Inessa Špeļkova, angļu valodas skolotāja
Vita Ulbicāne, bioloģijas, fizikas, dabaszinību skolotāja, 9.m2 klases audzinātāja
Evgenii Trutnev, fizikas skolotājs
Mg.paed. Ināra Ustinova, informātikas skolotāja
Mg.paed. Marija Viškere, vācu valodas skolotāja, 7.V audzinātāja
Mg.paed. Sandra Zeltiņa, ķīmijas skolotāja
Edgars Žogots, informātikas skolotājs