Pedagogi

Vadības komanda

Dr.paed. Jānis Poplavskis, direktors, fizikas skolotājs
Mg.paed. Sandra Drelinga, direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
Mg.paed. Sarmīte Arbidāne, direktora vietniece audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Vēsma Poplavska, direktora vietniece informātikas jautājumos, datorikas skolotāja, 10.b klases audzinātāja
Mg.philol. Jānis Keišs, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, franču valodas skolotājs
Mg.ed. Anita Deksne, izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Velta Dzervinika, koordinatore, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Mg.paed. Indra Kolendoviča sociālais pedagogs

Mg.psych. Daina Žogota, psihologs

Sandra Stikute karjeras konsultants

Pedagogi

Ella Ameļčenkova, krievu valodas skolotāja
Mg.paed. Līga Andžāne, ģeogrāfijas skolotāja, 11.a klases audzinātāja
Mg.paed. Osvalds Batņa, dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Mg.paed.Svetlana Bilinska, mūzikas skolotāja
Mg.paed. Zaiga Bogdanova, sociālo zinību skolotāja
Mg.paed. Anna Bule, matemātikas skolotāja, 12.b klases audzinātāja
Aija Cīrule – Leiduma, mūzikas skolotāja
Mg.paed. Indra Gailīte, latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja,11.d klases audzinātāja
Mg.paed Iveta Garjāne, sociālās zinātnes skolotāja, 10.a klases audzinātāja, bibliotekāre
Mg.paed. Ruta Geidāne, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Igors Golovka, veselības un sporta skolotājs
Mg.paed. Olga Gritāne, angļu valodas skolotāja, 10.d,e klases audzinātāja
Mg.paed. Lucija Jermacāne, matemātikas skolotāja
Mg. Nataļja Jupatova, angļu valodas skolotāja
Mg.paed. Rita Kļaviņa, bioloģijas skolotāja,9.b klases audzinātāja
Mg. Maruta Ladusāne, ķīmijas skolotāja
Ilona Lagzdiņa, Latvijas un pasaules vēstures, sociālās zinātnes, filozofijas  skolotāja, 8.c klases audzinātāja
Mg.paed. Vija Latiševa, latviešu, franču valodas skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Mg.paed. Ginta Lubgāne, vācu valodas skolotāja, 11.e klases audzinātāja
Mg.paed. Ligita Maģiča, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Mg.paed. Lolita Malinovska, veselības un sporta skolotāja, 12.c klases audzinātāja
Mg. paed. Ilze Maksimova, fizikas skolotāja, 9.c klases audzinātāja
Mg.paed. Irina Matule, ķīmijas skolotāja
Mg.paed. Janīna Miņina, krievu valodas skolotāja
Mg.soc. Juris Miņins – datorikas, uzņēmējdarbības skolotājs, 10.c klases audzinātājs
Mg.paed. Ļubova Mitrošenko, matemātikas skolotāja, 11.c klases audzinātāja
Mg. Paula Oļipova, matemātikas skolotāja
Svetlana Patmalniece, vizuālās mākslas skolotāja
Mg. paed. Elza Tatjana Pāža, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja, 8.a klases audzinātāja
Kristīne Poplavska, bibliotekāre
Mg.paed. Irēna Prikule, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Gaļina Skačkova, angļu valodas skolotāja, 7.c klases audzinātāja
Santa Smikovska, matemātikas skolotāja, 10.b klases audzinātāja
Mg. paed. Dainis Soms, fizikas, inženierzinību skolotājs
Mg.paed. Olga Supe, angļu valodas sk0lotāja, 12.d klases audzinātāja
Vita Ulbicāne, bioloģijas,  dabaszinību skolotāja,8.b  klases audzinātāja
Mg.paed. Marija Viškere, vācu valodas skolotāja
Lāsma Zagorska, veselības un sporta skolotāja
Mg.paed. Sandra Zeltiņa, ķīmijas skolotāja, 11.a klases audzinātāja
Alise Zepa, angļu valodas skolotāja
Edgars Žogots, datorikas, programmēšanas skolotājs

Valsts aizsardzības mācības instruktori

Filimonovs Renārs, Gaveika Edvīns, Ivars Kļaviņš, Sanita Kuzminska, Daina Naruševiča, Valērijs Pastars, Agita Šteinberga.

Interešu izglītības pedagogi

Sarmīte Arbidāne, Daina Žogota, Ligita Maģiča, Alise Zepa, Ginta Lubgāne, Osvalds Batņa, Edgars Žogots, Svetlana Bilinska, Aija Cīrule- Leiduma, Deniss Smirnovs, Rasa Deksne, Lāsma Zagorska