Pedagogi

Vadības komanda

Dr.paed. Jānis Poplavskis, direktors, fizikas skolotājs
Mg.paed. Sandra Drelinga, direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
Mg.paed. Sarmīte Arbidāne, direktora vietniece audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Vēsma Poplavska, direktora vietniece informātikas jautājumos, datorikas skolotāja, 10.b klases audzinātāja
Mg.philol. Jānis Keišs, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, franču valodas skolotājs
Mg.ed. Anita Deksne, izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Velta Dzervinika, koordinatore, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Mg.paed. Indra Kolendoviča, karjeras konsultants, sociālais pedagogs

Mg.psych. Daina Žogota, psihologs

Pedagogi

Ella Ameļčenkova, krievu valodas skolotāja
Mg.paed. Līga Andžāne, ģeogrāfijas skolotāja, 11.a klases audzinātāja
Mg.paed. Osvalds Batņa, dizaina un tehnoloģiju, projektēšanas metožu skolotājs
Mg.paed.Svetlana Bilinska, mūzikas skolotāja
Mg.paed. Zaiga Bogdanova, sociālo zinību skolotāja
Mg.paed. Anna Bule, matemātikas, fizikas skolotāja, 11.b klases audzinātāja
Aija Cīrule – Leiduma, mūzikas skolotāja
Mg.paed. Indra Gailīte, latviešu valodas un literatūras skolotāja,10.d klases audzinātāja
Mg.paed Iveta Garjāne, ekonomikas skolotāja, 12.a klases kuratore, bibliotekāre
Mg.paed. Ruta Geidāne, latviešu valoda un literatūra
Igors Golovka, veselības un sporta skolotājs
Mg.paed. Olga Gritāne, angļu valodas skolotāja, 9.c klases audzinātāja
Mg.paed. Lucija Jermacāne, matemātikas skolotāja
Mg.paed. Rita Kļaviņa, bioloģijas skolotāja,8.b klases audzinātāja
Mg. Maruta Ladusāne, ķīmijas skolotāja
Ilona Lagzdiņa, Latvijas un pasaules vēstures  skolotāja, 7.c klases audzinātāja
Vija Latiševa, latviešu, franču valodas skolotāja, 8.a klases audzinātāja
Mg.paed. Ginta Lubgāne, vācu valodas skolotāja, 10.e klases audzinātāja
Mg.paed. Lolita Malinovska, sporta skolotāja, 10.klases audzinātāja
Mg. paed. Ilze Maksimova, fizikas
Mg.paed. Janīna Miņina, krievu valodas skolotāja
Mg.soc. Juris Miņins – datorikas, uzņēmējdarbības skolotājs
Mg.paed. Ļubova Mitrošenko, matemātikas skolotāja, 10.c klases audzinātāja
Mg. Evika Muizniece – latviešu valoda un literatūra, kultūras pamati,novada mācība, latgaliešu valoda
Svetlana Patmalniece, vizuālās mākslas skolotāja
Mg. paed. Elza Tatjana Pāža, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja
Jeļena Pikuma, matemātikas skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Kristīne Poplavska, bibliotekāre
Mg.paed. Irēna Prikule, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mg.paed. Gaļina Skačkova, angļu valodas skolotāja, 12.b klases audzinātāja
Mg.paed. Olga Supe, angļu valodas sk0lotāja, 11.d klases audzinātāja
Mg.paed. Inessa Špeļkova, angļu valodas skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Mg.paed. Evija Trimalniece, matemātikas, fizikas skolotāja, 8.c klases audzinātāja
Vita Ulbicāne, bioloģijas,  dabaszinību skolotāja, 7.b  klases audzinātāja
Mg.paed. Marija Viškere, vācu valodas skolotāja
Mg.paed. Sandra Zeltiņa, ķīmijas skolotāja, 10.a klases audzinātāja
Edgars Žogots, datorikas, programmēšanas skolotājs, 12.c klases audzinātājs