Karjeras izglītība

Karjeras izglītības mērķis: skolēna personības izzināšana, viņa interešu, dotumu, prasmju un vērtību atklāšana tā, lai skolēns, pazīstot sevi, spētu patstāvīgi veidot, vadīt un attīstīt savu karjeru, pieņemt lēmumus karjeras plānošanā un tos realizēt.

Uzdevumi:

 1. Nodrošināt strukturēti pēctecīgu, visiem skolēniem pieejamu karjeras izglītības programmas apguvi;
 2. Radīt kompetenču pieejā pamatotus pedagoģiskos apstākļus, kas katram skolēnam sniedz iespējas veidot un attīstīt karjeras vadības prasmes viņam vispiemērotākajā veidā;
 3. Sniegt skolēnam daudzveidīgas sadarbības iespējas ar pedagoģiskā personāla pārstāvjiem un citiem partneriem;
 4. Sniegt skolēnam iespējas saņemt profesionālu karjeras atbalstu, kas ietver šādus soļus:
  1. veidot katrā skolēnā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to saistīto izglītību daudzveidību;
  2. nodrošināt katram skolēnam iespēju apgūt informācijas tehnoloģiju un informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;
  3. izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret daudzveidību;
  4. sniegt skolēniem informāciju par pašnovērtēšanas metožu apguves iespējām;
  5. palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, intereses, prasmes un talantus, kas sekmē ar karjeras izvēlēm saistītu lēmumu pieņemšanu;
  6. veidot skolēnos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību;
  7. palīdzēt sistematizēt skolēnu sasniegumus un apzinātās prasmes, veidojot personīgo portfolio.