Uzņemšana 8., 9., 11, 12. klasēs

Informācija par uzņemšanu 8., 9., 11, 12. klasēs

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rēzeknē

 

2022.gada 1. martā

 

Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā

 

 

Izdoti saskaņā ar 2022.gada 11. janvāra

MK noteikumiem Nr.11

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām,

kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē ”.

 1. Vispārīgie jautājumi
  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas (turpmāk – ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmā 7.klasē un vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē, kā arī pārējās klasēs atbilstoši pieļaujamajam izglītojamo skaitam.
  • Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 10.klasēs ir Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, bet pārējās klasēs – liecība.
  • Ģimnāzijā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā saskaņā ar mācību saniegumu vai iestājpārbaudījumu rezultātiem.
  • Komplektējot klases, ģimnāzija ievēro Rēzeknes pilsētas Domes lēmumu „Par uzņemamo izglītojamo skaitu vispārējās pamatizglītības programmās 7.klasēs un vispārējās vidējās izglītības programmās klasēs”.
  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nozīmē uzņemšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā.
  • Dokumentu aprites kārtību izglītojamo uzņemšanai izglītības iestādē, izglītojamo atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka Ministru kabinets.

 

 1. Kārtība dokumentu iesniegšanai izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijā
  • Līdz katra gada 1.aprīlim ģimnāzijas direktors ar rīkojumu apstiprina grafiku izglītojamo uzņemšanai un dokumentu iesniegšanai.
  • Grafiks tiek ievietots ģimnāzijas mājas lapā un informatīvajā stendā.
  • Lai izglītojamo pieteiktu mācībām ģimnāzijā, izglītojamo vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji noteiktajā termiņā iesniedz:
   • ģimnāzijas direktoram adresētu noteiktas formas iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
   • izglītības dokumentus (liecības vai apliecības par vispārējo pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu);
   • medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa nr.07/u) – dokumentu vai tā kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.
  • Izglītojamo ģimnāzijā uzņem ar direktora rīkojumu.
  • Izglītojamo dalījums klasēs ir uzņemšanas komisijas kompetencē.

 

5.Kārtība izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 8., 9., 11., 12. klasē

  • Uz brīvajām vietām uzņem izglītojamos, kuru liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 7 balles un augstāk.
  • Ģimnāzija ir tiesīga rīkot uzņemšanas iestājpārbaudījumus un uzņem izglītojamos, kuri iestājpārbaudījumā ir ieguvuši vismaz 65% no kopējā punktu skaita.
  • Kā iestājpārbaudījums tiek noteikts kombinēts rakstisks pārbaudījums matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.
  • Izglītojamie 8., 9., 11., 12. klasē tiek uzņemti ar uzņemšanas komisijas lēmumu.

 

6.Noslēguma jautājumi

 

 • Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.
 • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos.

 

                Direktors:                                                                                                                  Jānis Poplavskis

 

 

Aicinām Tevi mūsu pulkā! Piesakies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā  Atrodamies Dzirnavu ielā 3a. Interesējošus jautājumus vari uzdod pa tālruņiem 64607372, 29417981 vai 26493049, mājas lapā: http://www.rv1g.lv/  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā dienesta viesnīcu.

Zini, ka kvalitatīva izglītība ir drošs pamats veiksmīgai dzīvei nākotnē!