Uzņemšana 8., 9., 11, 12. klasēs

Informācija par uzņemšanu 8., 9., 11, 12. klasēs

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rēzeknē

 

2019.gada 26.februārī

 

Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā

 

 

Izdoti saskaņā ar 2015.gada 13. oktobra

MK noteikumiem Nr.591

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās,

speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās

un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

 

 1. Vispārīgie jautājumi
  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas (turpmāk – ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmā 7.klasē un vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē, kā arī pārējās klasēs atbilstoši pieļaujamajam izglītojamo skaitam.
  • Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 10.klasēs ir Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, bet pārējās klasēs – liecība.
  • Ģimnāzijā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā saskaņā ar mācību saniegumu vai iestājpārbaudījumu rezultātiem.
  • Komplektējot klases, ģimnāzija ievēro Rēzeknes pilsētas Domes lēmumu „Par uzņemamo izglītojamo skaitu vispārējās pamatizglītības programmās 7.klasēs un vispārējās vidējās izglītības programmās klasēs”.
  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nozīmē uzņemšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā.
  • Dokumentu aprites kārtību izglītojamo uzņemšanai izglītības iestādē, izglītojamo atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka Ministru kabinets.

 

 1. Kārtība dokumentu iesniegšanai izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijā
  • Līdz katra gada 1.aprīlim ģimnāzijas direktors ar rīkojumu apstiprina grafiku izglītojamo uzņemšanai un dokumentu iesniegšanai.
  • Grafiks tiek ievietots ģimnāzijas mājas lapā un informatīvajā stendā.
  • Lai izglītojamo pieteiktu mācībām ģimnāzijā, izglītojamo vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji noteiktajā termiņā iesniedz:
   • ģimnāzijas direktoram adresētu noteiktas formas iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
   • izglītības dokumentus (liecības vai apliecības par vispārējo pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu);
   • medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa nr.07/u) – dokumentu vai tā kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.
  • Izglītojamo ģimnāzijā uzņem ar direktora rīkojumu.
  • Izglītojamo dalījums klasēs ir uzņemšanas komisijas kompetencē.

 

 1. Kārtība izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 7.klasē
  • Bez konkursa uzņem izglītojamos:
   • kuru 6.klases liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 7 balles un augstāk;
   • kuri divos iepriekšējos mācību gados ir ieguvuši godalgotas vietas valsts, novada, pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs.
  • Konkursa kārtībā uzņem izglītojamos:
   • kuru 6.klases liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 5 balles un augstāk, prioritāri ņemot vērā vidējo vērtējumu matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā;
   • kuru 6.klases liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 4 balles un augstāk un iestājpārbaudījumā ir sasnieguši 65% un vairāk no maksimālā punktu skaita.

 

 1. Kārtība izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 10.klasē
  • Bez konkursa uzņem izglītojamos:
   • kuru sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības ieguvi gada un eksāmenu vērtējumi ir 7 balles un augstāk;
   • kuri divos iepriekšējos mācību gados ir ieguvuši godalgotas vietas valsts, novada, pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs;
   • kuri vispārējo pamatizglītību ir ieguvuši Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā un kuru sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības ieguvi gada un eksāmenu vidējais vērtējums ir 6 balles un augstāk;
   • kuri vispārējo pamatizglītību ir ieguvuši Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, kuriem ir augsta motivācija mācīties un izveidojušies vērtībās balstīti ieradumi un kuri sevi pierādījuši kā sabiedriski aktīvi, radoši darītāji un dalībnieki.
  • Konkursa kārtībā ģimnāzijas piedāvātajos izvēļu grozos uzņem izglītojamos:
   • kuru sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības ieguvi gada un eksāmenu vērtējumi ir 6 balles un augstāk, prioritāri ņemot vērā vērtējumus mācību priekšmetos, kas atbilst padziļināti apgūstamajiem kursiem;
   • kuru sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības ieguvi gada un eksāmenu vērtējumi ir 5 balles un augstāk un kuri iestājpārbaudījumos atbilstoši izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem ir sasnieguši 65% un vairāk no maksimāli iegūstamā punktu skaita.

 

 1. Kārtība iestājpārbaudījuma organizēšanai
  • Iestājpārbaudījuma mērķis ir noteikt izglītojamā zināšanu un prasmju kopējo līmeni un atbilstību konkrētai izglītības programmai.
  • Kā iestājpārbaudījums 7. klasē tiek noteikts kombinēts rakstisks pārbaudījums matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.
  • Kā iestājpārbaudījumi 10. klasē tiek noteikti rakstiski pārbaudījumi divos no trim mācību priekšmetiem, kurus izglītojamais ir izvēlējies apgūt padziļināti.
  • Uzņemšanas komisija:
   • izstrādā iestājpārbaudījuma saturu un programmu;
   • nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;
   • piešķir pretendentiem kodus;
   • organizē iestājpārbaudījuma norisi;
   • vērtē iestājpārbaudījumu darbus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem un kārtību;
   • apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus un izsaka to procentos;
   • sastāda iestājpārbaudījuma rezultātu protokolus, ko paraksta visi komisijas locekļi un apstiprina ģimnāzijas direktors.
  • Iestājpārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises.
  • Saskaņā ar rezultātiem tiek noteikta izglītojamo atbilstība attiecīgajām izglītības programmām.
  • Rezultātus paziņo, izliekot tos ģimnāzujas informācijas stendā un publicējot ģimnāzijas mājas lapā uzņemšanas komisijas apstiprināto iestājpārbaudījuma protokolu, kurā izglītojamo vārdi un uzvārdi ir aizstāti ar kodiem.
  • Katrs pretendents iestājpārbaudījumu var kārtot vienu reizi mācību gadā.
  • Pretendentu aizpildītie iestājpārbaudījumu darbi tiek uzglabāti ģimnāzijā līdz nākamā mācību gada sākumam, pēc tam tiek iznīcināti.
  • Ja vairāki pretendenti iestājpārbaudījumā ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku iegūst pretendents, kuram ir augstāks gada vidējais vērtējums.
  • Pretendenta vecāki vai kāds cits likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas var iesniegt ģimnāzijā iesniegumu par iestājpārbaudījumu rezultātu pārskatīšanu. Iestājpārbaudījuma darbi netiek uzrādīti un izsniegti.

 

 1. Kārtība izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijas 8., 9., 11., 12. klasē
  • Uz brīvajām vietām uzņem izglītojamos, kuru liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 7 balles un augstāk.
  • Ģimnāzija ir tiesīga rīkot uzņemšanas iestājpārbaudījumus un uzņem izglītojamos, kuri iestājpārbaudījumā ir ieguvuši vismaz 65% no kopējā punktu skaita.
  • Kā iestājpārbaudījums tiek noteikts kombinēts rakstisks pārbaudījums matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.
  • Izglītojamie 8., 9., 11., 12. klasē tiek uzņemti ar uzņemšanas komisijas lēmumu.

 

 1. Noslēguma jautājumi

 

 • Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.
 • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos.

 

 

 

                Direktors:                                                                                                                  Jānis Poplavskis

 

 

Aicinām Tevi mūsu pulkā! Piesakies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā  Atrodamies Dzirnavu ielā 3a. Interesējošus jautājumus vari uzdod pa tālruņiem 64607372, 29417981 vai 26493049, mājas lapā: http://www.rv1g.lv/  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā dienesta viesnīcu.

Zini, ka kvalitatīva izglītība ir drošs pamats veiksmīgai dzīvei nākotnē!