Tālākizglītība

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības pedagogiem

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija piedāvā

profesionālās kompetences pilmveides programmu (4 stundas) pedagogiem “Vērtēšana, kas izceļ būtisko un vērtīgāko”, tās norise 11.03.2024. no plkst.10.00  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A, Rēzekne, 132.telpā

pieteikšanās saite:
https://forms.office.com/e/RQ3HD2dSpE

pedagogu profesionālās kompetences pilmveides programmu (4 stundas) direktoru vietniekiem, metodiķiem, MJ vadītājiem “Vērtēšana, kas izceļ būtisko un vērtīgāko”, tās norise 14.03.2024. no plkst.10.00 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A, Rēzekne, 132.telpā
pieteikšanās saite:
https://forms.office.com/e/mFe1VrFUBk

Programmas vadītājas: Anita Deksne un Sandra Drelinga, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija.

Tā kā temats ir aktuāls un dalībnieku skaits ir ierobežots, lūgums pieteikties līdz 07.03.2024. ne vairāk kā 2 pārstāvjus no izglītības iestādes. Noslēgumā tiek izsniegtas apliecības.

28.03.2024. plkst.10.00-12.00 ģimnāzijā profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Pārbaudes darbu veidošana latviešu valodā un literatūrā”(optimālais līmenis). Vada Iveta Ratinīka, pedagogs, literatūras pētniece.

08.05.2024. plkst.14.00-17.00 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Praktisks vardarbības novēršanas plāns skolas vidē – kas, kam, kad ir jāzina un jādara, lai atpazītu, risinātu un novērstu vardarbību mūsu izglītības iestādē?”, ko īsteno “Centrs Dardedze”

 

LaiksPasākumsMērķauditorijaNorises laiksProgrammas vadītāja/-i
02.08.2022.,

03.08.2022.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi    (12 stundas)”Mācību priekšmets “Teātra māksla” vispārējā izglītībā 1.-6.klasē”Vispārējās izglītības iestāžu

pedagogi

(1.-6.klase)

14.00

9.00

Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela 12, Rēzekne

Ligita Smildziņa, teātra pedagoģe
16.08..2022.,

17.08.2022.

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi    (12 stundas) “Dažādu funkciju izmantošanas iespējas matemātiskai modelēšanai starppriekšmetu saiknes kontekstā pamatizglītībā”Vispārējās izglītības iestāžu matemātikas

pedagogi

(7.-9.klase)

10.00-13.20

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sandra Drelinga,

Jeļena Pikuma,

Anna Bule, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

18.08.2022.,

19.08.2022.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi    (12 stundas)”Starppriekšmetu saiknes veidošanas iespējas, apgūstot ar funkciju saistītos jēdzienus optimālajā līmenī”Vispārējās izglītības iestāžu matemātikas

pedagogi

(10.-12.klase)

10.00-13.20

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sandra Drelinga,

Jeļena Pikuma,

Anna Bule, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

19.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi    (6 stundas)”Atbalsts pedagogam lietpratībā balstīta izglītības procesa plānošanā, vadīšanā un īstenošanā izglītības iestādē”Vispārējās izglītības iestāžu direktora vietnieki, metodiķi, valodu un sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatori un pedagogi10.00-14.30

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Anita Deksne,

Ilona Lagzdiņa,

Evika Muizniece,

Līga Andžāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

22.08.2022.Seminārs (4 stundas) “Emocionālā izdegšana”Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi10.00-13.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Kristīne Vilcāne, izaugsmes koučs, grāmatu un izaugsmes metožu autore
23.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (4 stundas)”Atbalsts pedagogam lietpratībā balstīta izglītības procesa plānošanā, vadīšanā un īstenošanā izglītības iestādē”Vispārējās izglītības iestāžu direktora vietnieki, metodiķi, dabaszinātņu mācību jomas koordinatori un bioloģijas un ķīmijas pedagogi10.00-13.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Anita Deksne,

Vita Ulbicāne,

Maruta Ladusāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

24.08.2022.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (6 stundas)”Komunikācijas metodes sadarbības un izaugsmes veicināšanai”Vispārējās izglītības iestāžu vadības komandas10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Kristīne Zaksa, pieaugušo izglītības iestāde “Radošuma pils”
25.08.2022.Ikgadējā augusta tikšanās. Seminārs (4 stundas) “Atbalsts, sadarbība, izaugsme”

Plānošana un monitorings.

Kā veidot savstarpēji atbalstošu un proaktīvu komandu, kas kopā veido risinājumus?

Vispārējās izglītības iestāžu vadības komandas, pedagogi10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Sarmīte Dīķe, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece

Aija Iesalniece, uzņēmuma

“Runas Rāmis” vadītāja, pielietojamās improvizācijas trenere

 

26.08.2022.Seminārs (6 stundas)”Metodes un pieejas radošai rakstīšanai”Vispārējās izglītības iestāžu valodu pedagogi10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu iela 3A,

Rēzekne

Iveta Ratinīka, pedagoģe, dzejniece, literatūras pētniece, publiciste un politiķe
29.08.2022.Seminārs (6 stundas) “Padziļinātā mācību satura plānošana un piemēri fizikā”Vispārējās izglītības iestāžu fizikas pedagogi, dabaszinātņu mācību jomas koordinatori9.00-15.00

Tiešsaistes seminārs Zoom

Loreta Juškaite,

Rīgas Tehniskā universitāte

 

Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada, Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem  ir īstenotas pedagogu profesionālās kompetences programmas  kompetenču apguves pieejā balstīta inovatīva izglītības procesa organizēšanas, kā arī pedagoģijas un skolvadības jautājumos, tādējādi nodrošinot valsts ģimnāzijas cilvēkresursu profesionālās kompetences paaugstināšanu un mācību metodiskā atbalsta sniegšanu plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestādēm atbilstoši tēmām:

Mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomā attālinātā mācību procesā;

Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai;

Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem konkrētā mācību priekšmetā.

Pilsētu un novadu valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam, t.sk. skolotāju digitālo prasmju pilnveide mācību īstenošanai attālināti;

Mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomā attālinātā mācību procesā;

Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai;

Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem konkrētā mācību priekšmetā.

Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai;

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un  mācību snieguma uzlabošanai;

Mācīšanās kopā ar citiem – komunikācija, sadarbība skolēnu individuālo kompetenču attīstībai;

Pilsētu un novadu Valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija piedāvā:

Konference “Mācīšanās iespējas un izaicinājumi”

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada, Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu vadības komandai, pedagogiem

(6 programmstundas)

25.08.2021.

Programma

plkst.10.00     Konferences atklāšana

plkst.10.20     Izaugsmes domāšana

Iveta Ādamsone, psiholoģe, Mg.psych

plkst. 11.10    Skola kā efektīva mācīšanās organizācija

         Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas   direktors, Mg.sc.pol.

plkst. 12.30     pārtraukums

plkst.13.00     Emocionālās veselības un labizjūtas veidošana

Ilze Damberga, Dr.psych., izglītības un skolu psiholoģe Olaines 1. vidusskolā, LU

plkst. 14.00   Skolēnu uzvedības un motivācijas izaicinājumi un iespējas

          Ērika Lanka, LU PPMF PPIC profesionālās pilnveides           programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” direktore,           pirmsskolas un sākumskolas    nodaļas lektore, Mg.paed., Mg.phil.

plkst.14.40     Izvērtējums

Pieteikšanās līdz 16.08.2021.

Saite reģistrācijai    https://forms.gle/yuYmUUPGhmMCnAWcA

Norise: ZOOM platformā. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem.

Pasākumi (valsts budžeta finansējums) 2021.gada augustā:

LaiksPasākumsMērķauditorijaNorises laiksPieteikšanās/reģistrācijaProgrammas vadītājs
11.08.2021.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi              (6 stundas) “Pārbaudes darbu plānošana un veidošana sociālajā un pilsoniskajā jomā”.Pilsoniskās un sociālās jomas pedagogi

(4.-9.klase)

10.00-16.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3a,

Rēzekne

Pieteikšanās līdz 09.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/TfZ7F3EGyqcECWGE6

 

Edgars Bērziņš, projekta “Skola2030” satura ieviešanas eksperts, LU PPMF lektors, Mg.ed.
12.08.2021.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi               (6 stundas) “Pārbaudes darbu plānošana un veidošana sociālajā un pilsoniskajā jomā”.Pilsoniskās un sociālās jomas pedagogi

(10.-12.klase)

10.00-16.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3a,

Rēzekne

Pieteikšanās līdz 09.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/gSTeGL7WuYLomj487

 

Edgars Bērziņš, projekta “Skola2030” satura ieviešanas eksperts, LU PPMF lektors, Mg.ed.
19.08.2021.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu (36 stundas) “Pašvadīta mācīšanās” 1.nodarbība.

Kursu programmas nodarbības plānotas mācību gada ietvaros.

Svešvalodu pedagogi

(30 dalībnieki)

9.00-12.00

ZOOM platformā

Pieteikšanās līdz 16.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/mZZNcVsGBj3sXarCA

 

Inga Linde, LU, Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente un pedagoģe
19.08.2021.Pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kursi             (6 stundas) “Dinamiskās spēles un stafetes moduļa “Kustību rotaļas un spēles, sporta spēles un vienspēles” mācību procesa apguvē”.

Programmas mērķis – sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas sporta stundu un sporta pasākumu organizēšanā, izmantojot dinamiskās spēles un stafetes.

Veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomas pedagogi

(40 dalībnieki)

11.00-17.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3a,

Rēzekne

Pieteikšanās līdz 13.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/uK1YHK7Qr83wcKpv5

 

 

Eva Jākobsone, Mg paed., sporta veida trenere, LSSIC vadītāja
19.,20.,23.08.2021.Pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kursi (24 stundas) ”Lietpratības veicināšana sociālās pilsonības jomā 1. – 4.klasē”.Sociālās pilsonības jomas pedagogi

(1.-4.klase)

(30 cilvēki)

9.00-15.30

attālinātā platformā

Pieteikšanās un reģistrācija   sandra.juste@inbox.lv

 

Signita Gabrāne, izglītības metodiķe, Daugavpils 12. vsk., Marina Drozda,

izglītības metodiķe, Daugavpils tehnoloģiju vsk.–licejs, Natālija Dektereva, Daugavpils

Saskaņas pamatskola, Jānis Punculis, Daugavpils 9. vsk., projekta “Kompetenču pieeja mācību procesā” eksperti, mācību līdzekļu un programmas autori sociālajās zinībās 1.-9. klasei.

23.08.2021.Seminārs Jauniešu personības izaugsme”(4 stundas).

Mūsdienu jauniešu profils, vajadzības, intereses, nākotnes redzējums, identitāte. Kā jaunietis redz sevi, kas to ietekmē, kā to var mainīt?

Izaugsmes un fiksētā domāšana. Kā sekmēt uz izaugsmi vērstu domāšanu jauniešos?

Saiknes veidošana, lai jaunietis ieklausās, sadzird un atveras.

Atbalsts jauniešu mērķu izvirzīšanā.

Pedagogi9.00-13.00

ZOOM platformā

Pieteikšanās līdz 16.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/mBmLSYTsRBL64nwk8

 

Lauma Žubule,

organizāciju psihologs,  supervizore, mācību trenere, Mg.psych. 

23.08.2021.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Aizsardzības vingrinājumi pret satvērieniem, sitieniem un tvērieniem, apgūstot mācību procesā moduli “Pašaizsardzība”” (6 stundas).

Programmas mērķis – sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par pašaizsardzības vingrinājumiem, par iespēju iemācīt aizsargāt sevi, par bīstamām situācijām, kurās rodas iespējamie draudi veselībai vai dzīvībai, kā arī apgūt ātrās reaģēšanas un lēmumu pieņemšanas iemaņas drošai rīcībai.

Veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomas pedagogi11.00-17.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3a,

Rēzekne

Pieteikšanās līdz 16.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/T6kVqHYbAWxkmb7X6

 

 

Vladimirs Talapins, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas sporta skolotājs, kikboksinga, džudo un karatē treneris
24.08.2021.Seminārs “Skolotāju sadarbības ar vecākiem jaunākie izaicinājumi un iespējas” (4 stundas).

Programmas mērķis – veicināt pedagogu izpratni par sadarbības ar vecākiem būtību un jauniem izaicinājumiem, iepazīties un izvērtēt daudzveidīgas iespējas  sadarbībā ar vecākiem, kā arī izmantojamas metodes, kas ļauj izprast skolēna vecāku vajadzības, sekmējot indivīda  kompetenču (lietpratības) pilnveidi un attīstību.

Direktoru vietnieki audzināšanas jomā, klases audzinātāji10.00-13.00

ZOOM platformā

Pieteikšanās līdz 16.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/EMUi4Y7PJqdmShoR8

 

Ērika Lanka, LU,
PPMF PPIC profesionālās pilnveides programmas “‘Pedagoģiskās darbības pamati” (72 st. B) direktore,
pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas lektore,
Mg.paed., Mg.phil.
24.08.2021.Seminārs/vebinārs

“Pārbaudes darbu veidošana un vērtēšanas kritēriji sākumskolā(1.-4.klasēs)”.

Teorētiska ievirzes par pārbaudes darbu veidošanas principiem, praktiska darbošanās.

(Dalībniekiem jāņem līdzi jau izveidotus pārbaudes darbus)

Sākumskolas pedagogi

 

10.00-12.00

ZOOM platformā

Pieteikšanās un reģistrācija:  sandra.juste@inbox.lv

 

Mihails Basmanovs, “Skola 2030” Dabaszinātņu jomas vecākais satura izstrādes eksperts  
25.08.2021.Konference “Mācīšanās iespējas un izaicinājumi”(6 stundas).

Skola kā efektīva mācīšanās organizācija.Skolēnu uzvedības un motivācijas izaicinājumi un iespējas.Emocionālās veselības un labizjūtas veidošana.

Izaugsmes domāšana.

Vadības komanda, pedagogi10.00-14.00

ZOOM platformā

Pieteikšanās līdz 16.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/yuYmUUPGhmMCnAWcA

 

Oskars Kaulēns, DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Mg.sc.pol.

Ērika Lanka, LU,
PPMF PPIC

Ilze Damberga, LU, Dr.hab.psih.

Iveta Ādamsone, psiholoģe, Mg.psych.

26.08.2021.Seminārs “Emocionālā inteliģence pedagogu darbā”(4 stundas).

Pedagoga darbs un emocionālā inteliģence – kādas ir šīs attiecības? Cik labi mēs sevi pazīstam, kāpēc ir vērts sevi zināt? Pašsajūtas nozīme, saikne ar mācīšanu un mācīšanos.

Emociju atpazīšana sevī.

Veselīga emociju vadīšana īstermiņā un ilgtermiņā.

Pedagogi9.00-13.00

ZOOM platformā

Pieteikšanās līdz 16.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/jUWtnwfnF16bMZXA9

 

Lauma Žubule, organizāciju psihologs,  supervizors, mācību trenere, Mg.psych. 
27.08.2021.Seminārs “Tematiskais plānojums “Vēsturē un sociālajās zinātnēs I vidusskolā””.Vēstures un sociālo zinātņu pedagogi10.00-14.00

ZOOM platformā

Pieteikšanās līdz 16.08.2021.

Saite reģistrācijai

https://forms.gle/PxMFtvQSGtg2o2cP8

Liene Ozoliņa, Rīgas Franču liceja skolotāja

Sadarbībā ar Valsts ģimnāzijām tiek organizēti semināri, meistarklases “Pieredzes skolas” ietvaros (18.03.2021., 01.04.2021., 22.04.2021., 29.04.2021., 07.10.2021., 04.11.2021.), nodrošinot atbalstu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai, sadarbībai ar VISC, projekta “Skola2030” ekspertiem, Latvijas augstskolām (LU, RTA, DU), tiek īstenota iesaistīšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu sagatavošanā, plānošanā un īstenošanā, mācību jomu, pedagogu mācīšanās kopienas ietvaros.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Dažādiem kognitīvās darbības līmeņiem atbilstošu mācību uzdevumu veidošana” (12 programmstundas) matemātikas pedagogiem.

Norise attālinātiNorises datumi un laiki:

24.11. plkst. 9.00-10.30
plkst.11.00-12.30
26.11. plkst.9.00-10.30
plkst.11.00-12.30
03.12. plkst. 9.00-10.30

Anotācija:  
SOLO taksonomija ir rīks, kas dod iespēju mērīt skolēnu atbilžu, domāšanas dziļumu. Izpratne par to palīdz mācību procesu pārveidot no reproduktīvas darbības uz produktīvu. Kā palīdzēt skolēnam dziļas domāšanas prasmes attīstīt? Kā  izvēlēties vai veidot uzdevumus mainot to kognitīvās darbības dziļumu?
Nodarbībās analizēsim uzdevumus un modelēsim mācību stundu piemērus. Pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā sarunā par skolēnu produktīvas darbības mērķiem, tās saistību ar dotajiem uzdevumiem. Skolotāji veidos uzdevumus, kas satur dažāda līmeņa uzdevumus, reflektēs par savu pieredzi šādu uzdevumu izmantošanā.

Nodarbības vada :
LU SIIC eksperte Laine Blūma

Pieteikšanās līdz 19.11.2021.
https://forms.office.com/r/G6uNFW00T5

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Diferencēšana mācību procesā”(12 programmstundas) matemātikas un dabaszinātņu pedagogiem.

Nodarbības attālināti. Norises datumi laiki: 
25.11.2021. un 6.12.2021. plkst.  9.00 – 10.30
plkst. 11.00- 12.30
09.12.2021. plkst. 9.00 – 10.30

Anotācija:
Mācīšanās kļūst nozīmīga tad, ja prasību līmenis optimāli atbilst skolēna mācīšanās priekšnosacījumiem – priekšzināšanām, intelektuālajam potenciālam, radošām spējām, interesēm. Tas ļauj domāt par diferenciāciju kā iespēju veidot mācīšanās procesu atbilstoši katra skolēna vajadzībām. Nodarbībās kopīgi domāsim, ko var darīt skolotājs, kādas metodes, paņēmienus izmantot, lai mācīšanās kļūtu motivējoša katram skolēnam.

Nodarbības vada:
LU SIIC eksperte Ilze Cīrule

2020.gadā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā ir piedāvātas un īstenotas programmas Latgales novada pedagogiem:

profesionālās kompetences pilnveides programma vadības komandām (8 programmstundas) – konference “Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi”(24.08.2020.), programma direktoru vietniekiem, metodiķiem, pedagogiem ( 12 programmstundas) „Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana, personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” (26., 28.08., 19.-20.10.2020.), profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem “Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā” (07.09.2020.),profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (8 programmstundas) “Personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” (23.un 30.09.2020.tiešsaistē).

Tematiskie virzieni 2019.gadā:

  • skolotāju sadarbības modeļi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu mācību jomas ietvaros, starp mācību jomām;
  • izglītības iestādes vide, kas veicina skolēnu mācīšanos, skolotāju, skolēnu un vecāku savstarpējo sadarbību;
  • caurvijas, kā būtiska mācību satura sastāvdaļas. Izglītības iestādes darbs caurviju prasmju mērķtiecīgai attīstīšanai mācību procesā.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi:

03.06.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Izglītības iestādes vide, kas balstīta  uz emocionālo inteliģenci saskarsmē ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem”

18.-19.06.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (16 programmstundas) „Pedagogu sadarbības iespējas, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu matemātikas mācību jomas ietvaros”

20.08.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Efektīva skolotāju sadarbība starp mācību jomām – organizācijas iespējas skolēna mācīšanās atbalstam”

23.08.2019.

Konference “Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās” (8 programmstundas)

26.08.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Caurviju prasmes kompetenču pieejas ieviešanai un attīstīšanai”

17.10.2019.

Seminārs „Skolēnu ZPD izstrāde”

21.10.2019.

Seminārs (4 programmastundas)

„Veiksmīgas uzstāšanās ABC”

22.un 23.10.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (12 programmstundas)”Mācīšanās lietpratībai mācību jomā sākumskolā”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Teātra māksla jaunajā izglītības programmā”

24.10.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Mācību priekšmetu standartā noteikto prasmju, zināšanu, attieksmju un kompetenču apguves plānošana un sasniegtā rezultāta novērtēšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem  –  pamats mērķtiecīgam un rezultatīvam mācību procesam”

25.10.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Skolotāja prasme vadīt klasi”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Mācību stunda. Stundas modelēšana”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (6 programmstundas) „Zinātniskās pētniecības darbi matemātikā vidusskolai”

01.11.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (4 programmstundas) „Mācīšana un mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”

12.11.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (6programmstundas) „Aktuālas jauniešu problēmas sabalansēta uztura plānošanā. Dinamiskie iesildīšanās vingrinājumi”

21.11.2019.

Seminārs (4 programmstundas)„Prāta treniņa tehnikas”

28.11.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Skolēna pašvadīta mācīšanās”

Tematiskie virzieni 2018.gadā:

  • formatīvā vērtēšana mācīšanās atbalstam;
  • mācību satura plānošana skolas līmenī;
  • efektīva mācīšanās un mācīšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanas kontekstā.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi:

22.10.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 8 programmstundas) “Caurviju prasmes pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā uz kompetencēm balstītā mācību procesā”   

23.10.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 12programmstundas) „Domāšanas process produktīvam mācīšanas un mācīšanās procesam”

24.10.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 12 programmstundas) „Dažādu mācību stundu veidošana”

26.10.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 8 programmstundas) “Efektīva mācību stunda”

01.11.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 6 programmstundas) “Skolēna mācīšanās motivācijas sekmēšana”

Tematiskie virzieni:

  • kompetenču attīstīšana mācību procesā veselības, drošības un sporta jomā, matemātikas jomā, dabaszinātņu un inženierzinātņu jomā, valodu jomā, sociālā un pilsoniskā jomā, kultūrizglītības un radošās izpausmes jomā;
  • caurviju kompetenču (problēmu risināšana un kritiskā domāšana, jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja, digitālā un mediju, pašvadība un pašizziņa, mācīšanās mācīties, saziņa, sadarbība, līdzdalība) attīstīšana mācību procesā.

15.-16.03.2018.

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 16 programmstundas)   “Caurviju prasmes pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā uz kompetencēm balstītā mācību procesā”

15.03.2018. plkst.10.00

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 6 programmstundas) “Mācīšanās pieeja. Mācību stundas pamatelementi”

23.02.2018. plkst.13.00

Seminārs “Medijpratība”

18.01.2018.plkst.13.00

Seminārs angļu valodas skolotājiem

19.janvārī plkst.13.00

Seminārs “Jaunais mācību saturs valodu jomā” (A, programmstundas)

14.12.2017.plkst.13.00-16.00

izglītības iestāžu pedagogiem

Seminārs “Drāmas metode izglītībā” (A, 4 programmstundas)

pamatskolas un vidusskolas pedagogiem

Seminārs “Pedagogu sadarbība prasmju attīstīšanā kompetenču pieejā organizētā mācību procesā” (A, 4 programmstundas)

09.11.2017. plkst.11.00

izglītības iestāžu pedagogiem

Seminārs „Kompetenču pieeja mācību saturā. Pašizziņa un pašvadība. Domāšana un radošums”

10.11.2017. plkst.10.00

vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotājiem

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 8 programmstundas) „Veselīga dzīvesveida un uztura kompetenču iekļaušana sporta stundās”

24.11.2017. plkst.13.30  un 25.11.2017. plkst.9.00

sākumskolas skolotājiem

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 12 programmstundas)

“Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana”

24.11.2017. plkst.11.00

vācu valodas skolotājiem

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 8 programmstundas)  Kompetenču attīstīšana mācību procesā valodu (vācu valodas) jomā”

30.11.2017.plkst.13.00

sociālo zinību skolotājiem

Izglītojošs seminārs „Ievads medijpratībā”