Tālākizglītība

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 

Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada, Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem 2020.gadā ir īstenotas pedagogu profesionālās kompetences programmas  kompetenču apguves pieejā balstīta inovatīva izglītības procesa organizēšanas, kā arī pedagoģijas un skolvadības jautājumos, tādējādi nodrošinot valsts ģimnāzijas cilvēkresursu profesionālās kompetences paaugstināšanu un mācību metodiskā atbalsta sniegšanu plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestādēm atbilstoši tēmām:

Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai;

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un  mācību snieguma uzlabošanai;

Mācīšanās kopā ar citiem – komunikācija, sadarbība skolēnu individuālo kompetenču attīstībai;

Pilsētu un novadu Valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam.

2020.gadā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā ir piedāvātas un īstenotas programmas Latgales novada pedagogiem:

profesionālās kompetences pilnveides programma vadības komandām (8 programmstundas) – konference “Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi”(24.08.2020.), programma direktoru vietniekiem, metodiķiem, pedagogiem ( 12 programmstundas) „Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana, personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” (26., 28.08., 19.-20.10.2020.), profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem “Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā” (07.09.2020.),profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (8 programmstundas) “Personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” (23.un 30.09.2020.tiešsaistē).

Tematiskie virzieni 2019.gadā:

  • skolotāju sadarbības modeļi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu mācību jomas ietvaros, starp mācību jomām;
  • izglītības iestādes vide, kas veicina skolēnu mācīšanos, skolotāju, skolēnu un vecāku savstarpējo sadarbību;
  • caurvijas, kā būtiska mācību satura sastāvdaļas. Izglītības iestādes darbs caurviju prasmju mērķtiecīgai attīstīšanai mācību procesā.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi:

03.06.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Izglītības iestādes vide, kas balstīta  uz emocionālo inteliģenci saskarsmē ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem”

18.-19.06.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (16 programmstundas) „Pedagogu sadarbības iespējas, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu matemātikas mācību jomas ietvaros”

20.08.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Efektīva skolotāju sadarbība starp mācību jomām – organizācijas iespējas skolēna mācīšanās atbalstam”

23.08.2019.

Konference “Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās” (8 programmstundas)

26.08.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Caurviju prasmes kompetenču pieejas ieviešanai un attīstīšanai”

17.10.2019.

Seminārs „Skolēnu ZPD izstrāde”

21.10.2019.

Seminārs (4 programmastundas)

„Veiksmīgas uzstāšanās ABC”

22.un 23.10.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (12 programmstundas)”Mācīšanās lietpratībai mācību jomā sākumskolā”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Teātra māksla jaunajā izglītības programmā”

24.10.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Mācību priekšmetu standartā noteikto prasmju, zināšanu, attieksmju un kompetenču apguves plānošana un sasniegtā rezultāta novērtēšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem  –  pamats mērķtiecīgam un rezultatīvam mācību procesam”

25.10.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Skolotāja prasme vadīt klasi”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Mācību stunda. Stundas modelēšana”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (6 programmstundas) „Zinātniskās pētniecības darbi matemātikā vidusskolai”

01.11.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (4 programmstundas) „Mācīšana un mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”

12.11.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (6programmstundas) „Aktuālas jauniešu problēmas sabalansēta uztura plānošanā. Dinamiskie iesildīšanās vingrinājumi”

21.11.2019.

Seminārs (4 programmstundas)„Prāta treniņa tehnikas”

28.11.2019.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Skolēna pašvadīta mācīšanās”

Tematiskie virzieni 2018.gadā:

  • formatīvā vērtēšana mācīšanās atbalstam;
  • mācību satura plānošana skolas līmenī;
  • efektīva mācīšanās un mācīšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanas kontekstā.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi:

22.10.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 8 programmstundas) “Caurviju prasmes pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā uz kompetencēm balstītā mācību procesā”   

23.10.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 12programmstundas) „Domāšanas process produktīvam mācīšanas un mācīšanās procesam”

24.10.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 12 programmstundas) „Dažādu mācību stundu veidošana”

26.10.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 8 programmstundas) “Efektīva mācību stunda”

01.11.2018.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (A, 6 programmstundas) “Skolēna mācīšanās motivācijas sekmēšana”

Tematiskie virzieni:

  • kompetenču attīstīšana mācību procesā veselības, drošības un sporta jomā, matemātikas jomā, dabaszinātņu un inženierzinātņu jomā, valodu jomā, sociālā un pilsoniskā jomā, kultūrizglītības un radošās izpausmes jomā;
  • caurviju kompetenču (problēmu risināšana un kritiskā domāšana, jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja, digitālā un mediju, pašvadība un pašizziņa, mācīšanās mācīties, saziņa, sadarbība, līdzdalība) attīstīšana mācību procesā.

15.-16.03.2018.

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 16 programmstundas)   “Caurviju prasmes pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā uz kompetencēm balstītā mācību procesā”

15.03.2018. plkst.10.00

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 6 programmstundas) “Mācīšanās pieeja. Mācību stundas pamatelementi”

23.02.2018. plkst.13.00

Seminārs “Medijpratība”

18.01.2018.plkst.13.00

Seminārs angļu valodas skolotājiem

19.janvārī plkst.13.00

Seminārs “Jaunais mācību saturs valodu jomā” (A, programmstundas)

14.12.2017.plkst.13.00-16.00

izglītības iestāžu pedagogiem

Seminārs “Drāmas metode izglītībā” (A, 4 programmstundas)

pamatskolas un vidusskolas pedagogiem

Seminārs “Pedagogu sadarbība prasmju attīstīšanā kompetenču pieejā organizētā mācību procesā” (A, 4 programmstundas)

09.11.2017. plkst.11.00

izglītības iestāžu pedagogiem

Seminārs „Kompetenču pieeja mācību saturā. Pašizziņa un pašvadība. Domāšana un radošums”

10.11.2017. plkst.10.00

vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotājiem

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 8 programmstundas) „Veselīga dzīvesveida un uztura kompetenču iekļaušana sporta stundās”

24.11.2017. plkst.13.30  un 25.11.2017. plkst.9.00

sākumskolas skolotājiem

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 12 programmstundas)

“Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana”

24.11.2017. plkst.11.00

vācu valodas skolotājiem

Pedagogu profesionālās pilnveides programma (A, 8 programmstundas)  Kompetenču attīstīšana mācību procesā valodu (vācu valodas) jomā”

30.11.2017.plkst.13.00

sociālo zinību skolotājiem

Izglītojošs seminārs „Ievads medijpratībā”