SAM

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija  turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)

2022./2023. mācību gadā   projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) tiek īstenoti sekojoši pasākumi STEM un vides un multidisciplinārajā jomā, lai attīstītu izglītojamiem plānošanas, radošās, kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas prasmes.

“Mācīšanās grupas” – angļu, vācu valodā, matemātikā, bioloģijā, ķīmijā.

“Talantu programma” – bioloģijā, ķīmijā, matemātikā.

 1. “Mācīšanās grupas” – skolēnu grupas (arī vecumposmu ziņā jauktas) apgūtā
  mācību satura nostiprināšanai un zināšanu pilnveidošanai. Šī pasākuma mērķis ir sniegt
  atbalstu tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos – gan attālināto mācību
  ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā – ir izveidojušies “mācību
  robi” jeb nepieciešams kompensēt noteiktu satura jautājumu apguvi. Šī pasākuma mērķgrupa
  iekļauj arī vidusskolas posmu.
 2. “Talantu programma” – izglītības iestādes veidos mērķprogrammas skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu. Pedagogi organizēs grupu konsultācijas, darbnīcas, laboratorijas, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā, t.sk., respektējot vecumposma vajadzības.

“Mācīšanās grupas” – angļu, vācu valodā, matemātikā, bioloģijā, fizikā/

“Talantu programma” – bioloģijā un ķīmijā.

Projektā tika iesaistīti 120 izglītojamie.

Talantu programmas ietvaros STEM un vides jomā 7.-9. klasēm, kā arī mācīšanās grupās STEM un vides, kā arī multidisciplinārajā jomā 7.-12. klasēm, pedagogiem diferencējot, individualizējot un personalizējot darbu, izglītības iestādei vairākus gadus pēc kārtas ir augsti sasniegumi valsts olimpiādēs matemātikā (2. v.9.kl.), bioloģijā (3.v. 9.kl.,divas 1.v. 12.klasei) , ķīmijā (2.v. 9.kl., atzinība 9.kl., un 12.kl.), svešvalodās (1.v.8.kl., atzinība 12.kl.), filozofijā (divas 1.v.), ģeogrāfijā (1. v. ), vēsturē ( divas 1.vietas 9.kl), zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, tai skaitā starptautiska mēroga olimpiādēs (bioloģijā, ģeogrāfijā). Katru gadu ģimnāzija iegūst Ata Kronvalda balvu. Valsts ģimnāziju grupā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ierindojas 7.vietā 2020./2021.m.g. un 5. vietā- 2021./2022.m.g., saņemot ceļojošo balvu par ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā. Valstspilsētas līmeņa olimpiādēs iegūtas 82 godalgotas vietas. 2021./2022.m.g. Mācīšanās grupā multidisciplinārajā jomā izglītojamo zināšanu konstruēšana vācu valodā rezultējās ar nokārtotu starptautisko vācu valodas eksāmenu “Goethe Zertifikat”(viens skolēns A2, pieci skolēni B1, divi skolēni B2 līmenī) Mācīšanās grupās tika “aizpildīti robi zināšanās” izglītojamajiem ar vispārīgiem sasniegumiem, kuriem tika identificēti gadījumi, kad izglītojamiem parādījās mācīšanās grūtības.

Plānotais pasākumu spektrs bija Mācīšanās grupas STEM un vides jomās un multidisciplinārajā jomā, kā arī Talantu programma STEM un vides jomā, kas ietvēra sevī gan nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, atbilstoši izglītojamo vajadzībām, gan pētnieciskās, gan eksperimentālās, gan kritiskās domāšanas, gan problēmrisināšanas, gan komunikācijas, gan prezentācijas prasmes.