Erasmus+skolu partnerības projekti

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir uzsākusi Erasmus+ Maza mēroga partnerību (KA210) 2023-2-LV01-KA210-SCH-000177669 “Zaļā atslēga dzīvei un mācībām”. Tās partneri ir Itālijas skola IES Princesa Galiana, Grieķijas divas skolas 1st Vocational Lyceum of Acharnes un  5o ERGASTIRIAKO KENTRO ANATOLIKHS ATTIKHS. Projekta uzsākšana ir no 2024.gada marta un aktivitātes notiek līdz 2026.gada februārim. Projekta mērķis – veicināt interesi, zināšanas un attīstīt prasmes un paradumus veidot izpratni par ilgtspējību, zaļo dzīvesveidu, domāšanu izglītojamiem. Iekļaujot vairāku valstu izglītojamos, veidot vienotu izpratni par vides un klimata pārmaiņu cēloņiem, ietekmi, norisēm, veicinot zināšanas, veidojot vērtību sistēmu, izpratni par cilvēku un dabas mijiedarbību, atbalstot sociālu un pilsonisku atbildību par savu izturēšanos pret dabas un vides resursiem, sekmējot pārdomāt un/ vai mainīt paradumus būt atbildīgiem pret dabu, ekoloģiju, vidi, tuvāku vai tālāku apkārtni, resursiem, domāt par cēloņu un seku likumsakarībām dabas un cilvēku rīcības mijiedarbībā un līdzāspastāvēšanā.  Projekta ietvaros dalībnieki mācīties dzīvot kvalitatīvi, atbildīgi pret vidi un apkārtni katra personīgajā dzīvē, katrā klasē, mikrovidē, kolektīvā, ģimenē, popularizējot zaļo dzīvesveidu, dzīves kvalitates uzlabošanu, iesaistoties sociālajā dzīvē, reaģējot uz klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu. Rezultātā dalībniekiem padziļināsies izpratne un zināšanas par konkrētu rīcību, kā ikviens var līdzdarboties, iekļauties sakoptā vidē, iesaistīties vides un ekoloģijas problēmu apzināšanā un risināšanā. Informatīvie un izzinošie materiāli būs kā ceļveži ikvienam ieviest pārmaiņas savā dzīvē, ikdienā, paradumos, dzīvesveidā. Skolotāji pilnveidos sadarbības prasmes, uzkrās mācību materiālus, pilnveidos IKT prasmes un valodu zināšanas, apgūs tehnoloģiju izmantošanas iespējas, dalīsies pieredzē, iepazīs citas valsts situāciju, iespējas, vajadzības, problēmas, risinājuma veidus un iespējas arvien vairāk domāt par videi draudzīgu dzīvesstilu, apkārtni, par veselīgu dzīvesveidu. Meistardarbnīcās gan
jaunieši, gan pedagogi piedāvās jaunus risinājumus lietu, priekšmetu, resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Pasākumos un aktivitātēs iesaistīsies vietējās sabiedrības pārstāvji – speciālisti, vides pētnieki, nacionālo parku darbinieki, augstskolu pasniedzēji, dabas aizsardzības pārstāvji, saimniecību īpašnieki, uzņēmēji, dažādu profesiju pārstāvji. Sasniedzamais rezultāts – popularizēt aktivitātes un pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un ANO izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanu, sniegt informāciju par aktualitātēm Eiropas Zaļā kursa īstenošanā un globālo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Projekta kontaktpersona: Anita Deksne (e-pasts: rv1g@rezekne.lv).

Erasmus+ ir Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt, VIAA nodrošina ES Erasmus+ programmas ieviešanu izglītības, mācību un sporta jomā. Prioritātes galvenais uzdevums ir veidot zināšanas, prasmes un attieksmi par klimata pārmaiņām un vides ilgtspējību. Organizācijām, plānojot un īstenojot Erasmus+ projektus, būtu jādomā par videi draudzīgas prakses integrēšanu projektos, nodrošinot dažāda līmeņa pasākumus, kas ietver alternatīvas un “zaļākas” to īstenošanas formas. Piemēram, projekta saturu veidojot par vides jautājumiem un cīņu pret klimata pārmaiņām, kas vērsti uz kompetenču veidošanu vairākās zaļajās nozarēs. Organizācijas var integrēt videi draudzīgu praksi ikvienā projektā, izmantojot ilgtspējīgus transporta veidus, aizstājot papīra formātu administratīvajā procesā ar digitālajiem risinājumiem, veicinot pret vidi atbildīgu rīcību, kā arī diskutējot par vides jautājumiem. Arī Eiropas Prasmju programmā ir paredzēts atbalsts zaļo pamatprasmju attīstīšanai darba tirgū, lai radītu tādu profesionāļu paaudzi un zaļās ekonomikas dalībniekus, kas ir atbildīgi par vidi, integrējot vides un klimata apsvērumus skolās, augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā, kā arī pētniecībā. Lai to panāktu, tiek nodrošināti dažādi Erasmus+ atbalsta pasākumi, finansiāls atbalsts un resursi, stiprinot zaļās pārveides dimensiju kopumā. Plašāka informācija par Erasmus+ horizontālo prioritāti “Vide un klimata pārmaiņu novēršana” pieejama Erasmus+ Latvija mājaslapā. Projekts ir guvis ES finansējumu sadarbībā ar VIAA. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Logo

 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektos (01.09.2019.-31.08.2022.) “Our Past Our Future” (līgums 2019-1-IT02-KA229_062420_2, koordinatorvalsts Itālija, INSTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  E.FERMI-G. FILANGIERI, dalībskolas – DR.KEMAL NACI EKSI ANADOLU LISESI (Turcija), 3o Geniko Lykeio Katerinis (Grieķija), Liceul Tehnologic ” Dr. Florian Ulmeanu”(Rumanija) un projektā “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube” (līgums 2019-1-ES01-KA229_065579_2, koordinatorvalsts Spānija, IES Princesa Galiana, dalībskolas  – LICEO SCIENTIFICO “G. ASELLI” (Italija), 149th School Sofia (Bulgārija). Projekta aktivitātes un mobilitātes tiek finansētas Erasmus+programmas ietvaros saskaņā ar līgumu ar VIAA. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība.

No 10.līdz 16.oktobrim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija uzņēma Erasmus+ skolu partnerības projekta “Our Past Our Future” partnerus no Itālijas (INSTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE E.FERMI-G. FILANGIERI),  Turcijas (DR.KEMAL NACI EKSI ANADOLU LISESI),

Grieķijas (3o Geniko Lykeio Katerinis) un no Rumānijas (Liceul Tehnologic ” Dr. Florian Ulmeanu”, ULMENI). Visas aktivitātes un mobilitātes tika finansētas no Eiropas Savienības Erasmus+ PROGRAMMAS projekta (2019-1-IT02-KA229-062420_2) piešķirtā finansējuma.

Shedule of activities docx

Mūsu stratēģiskā partnerība ir vērsta uz Eiropas noteikumu horizontālo prioritāti: Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītojošā vērtība, viņa ieguldījums darbavietu radīšanā, ekonomiskā izaugsme un sociālā kohēzija, kā arī visaptverošas pieejas veicināšana valodu apguvei un mācīšanai, kā arī uzņēmējdarbības izglītības un uzņēmējdarbības veicināšana. sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes jauniešu vidū. Turklāt mūsu stratēģiskā partnerība attiecas uz Itālijas 2019. gada prioritātēm skolu izglītības nozarē: skolas pamešana un nelabvēlīgi apstākļi, ļaujot visiem skolēniem, tostarp tiem, kas nāk no migrācijas, gūt panākumus, lai nostiprinātu sadarbību starp visiem skolu nozarē iesaistītajiem dalībniekiem, kā arī ģimenes un citas ārējas ieinteresētās personas. Turklāt, lai veicinātu visaptverošu pieeju mācīšanai un mācībām, pamatojoties uz pieaugošo valodu daudzveidību skolās, piemēram, veicinot valodu apguvi un agrīnu izpratni. Visbeidzot. integrēt jaunu tehnoloģiju izmantošanu, lai atbalstītu valodu apguvi, un atbalstīt valodu dimensijas integrāciju starp programmām. Mērķi, ko mēs vēlamies, lai jaunieši sasniegtu ar šo projektu, ir šādi: veicināt Eiropas identitātes izjūtu; veidot alianses starp atšķirībām; pilnveidot sarunvalodas angļu valodas lietošanas prasmes; uzlabot datorprasmes; apgūt dažādas darba iespējas un galvenos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus Eiropā; attīstīt savu radošumu; uzlabot kritisko un radošo domāšanu; sadarboties komandas darbā. Šie mērķi ir ļoti skaidri saistīti ar mūsu izvēlētajām prioritātēm, kas ir – Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītības vērtība, tās ieguldījumu darba vietu radīšanā, ekonomiskajā izaugsmē un sociālajā kohēzijā. Mūsu projekta dalībnieki, pētot un daloties ar citiem partneriem par savu kultūras mantojumu, sapratīs un paaugstinās savu vietējo pieminekļu vērtību, saprotot, kā šis mantojums var veicināt darba vietu radīšanu, savu ekonomisko izaugsmi un sociālo kohēziju (kas ir galvenokārt ar pilnu nodarbinātību), visaptverošas pieejas veicināšana valodu mācīšanā un apguvē.

Arī paredzamās aktivitātes ļauj sanāksmēs iesaistītajiem skolēniem saprast, kā izveidot darba vietu dažādās valstīs, sākot ar bagātīgo un daudzveidīgo kultūras mantojumu, kas atrodas katra uzņemošā partnera pilsētā. Strādājot kopā starptautiskās grupās, jaunieši iemācīsies sadarboties komandās, uzlabos savas datorprasmes, prasmi sarunvalodas angļu valodas lietošanā, apgūs dažādas darba iespējas un galvenos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus Eiropā, attīstīs savu radošumu, veidos alianses starp atšķirībām. Visbeidzot, strādājot starptautiskās grupās, viņi veicinās Eiropas identitātes izjūtu iemācīsies sadarboties komandās, pilnveidos savas datorprasmes, prasmi sarunvalodas angļu valodas lietošanā, apgūs dažādas darba iespējas un galvenos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus Eiropā, attīstīs savu radošumu, veidos alianses pāri atšķirībām. Visbeidzot, strādājot starptautiskās grupās, viņi veicinās Eiropas identitātes izjūtu studenti iemācīsies sadarboties komandās, pilnveidos savas datorprasmes, prasmi sarunvalodas angļu valodas lietošanā, apgūs dažādas darba iespējas un galvenos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus Eiropā, attīstīs savu radošumu, veidos alianses pāri atšķirībām. Visbeidzot, strādājot starptautiskās grupās, viņi veicinās Eiropas identitātes izjūtu.

Projekta aktivitātēs jaunieši veica divu kultūras, dabas un vēsturisko objektu izpēti – viesojās Rāznas dabas parkā un Lūznavas muižā. Projekta darba grupu ietvaros tika izstrādāti ieteikumi un priekšlikumi tam, kā varētu šos objektus izmantot, popularizēt, piedāvāt attīstības iespējas, to pieejamību, veicinot interesi par tām.

Projekta uzņemšanas aktivitāšu ietvaros partneri iepazinās ar ģimnāziju, tikās ar jauniešu pašpārvaldi, piedalījās karjeras nedēļas pasākumā, tikās ar ģimnāzijas jauniešiem – ZPD autoriem, apguva latviešu valodas alfabēta pamatus, izbaudīja latviskās dzīvesziņas pamatus tautas dančos, izbaudot ēdienus, klausoties jauniešu koncertu.

Paldies ģimnāzijas direktora Jānim Poplavskim, administrācijai, direktora vietniecei Sarmītei Arbidānei, karjeras konsultantei Tatjanai Pāžai, direktora vietniekam Jānim Keišam, mūsu sadarbības partneriem (SIA “Rēzeknes Satiksme”, Rēzeknes Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes Tūrisma centrs, Lūznavas muižas pārvaldniecei Ivetai Balčūnei, Rāznas darbas parka centra vadītājai Regīnai Indriķei, kafejnīcai “Zīds”, viesu nama “Zaļā sala” īpašniecei Ritai Tāraudai), skolotājiem – Olgai Supei, Olgai Gritānei, Inessai Špeļkovai, Svetlanai Bilinskai, Vitai Ulbicānei, Inārai Juškānei, kā arī ģimnāzijas jauniešiem, projekta dalībniekiem, – Amandai Kazinikai, Endijai Juškānei, Rendijam Stikutam, Raivim Lustikam, Kirilam Kuprijanovam, Laimonim Tarandam, Kimonam Barhabasam, Kristiānam Upeniekam, Amēlijai Gritānei, Danielam Pleškānam, kā arī folkloras kopas “Vīteri”vadītājai Sandrai Starei, jauniešiem Viktorijai Reblei, Jurim Siliņam, ģimnāzijas meiteņu vokālajam ansamblim “Noskaņa” par piedalīšanos, iesaistīšanos un aktivitātēm projekta ietvaros.

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu.

No 2021.gada 12.līdz 16.decembrim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noritēja Erasmus skolu partnerības projekta “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube”aktivitātes. Spānijas partnerskolas IES Princesa Galiana 11 pārstāvjiem, 8 skolēniem un 3 pedagogiem, projekta darba ietvaros tika piedāvātas nodarbības bioloģijā, ķīmijā, robotikā. Kopā ar ģimnāzistiem tika ieplānotas tikšanās ar skolēnu pašpārvaldi, ekskursijas pa pilsētu, Latgales Kultūrvēstures muzeja un ARPC “Zeimuļs” nodarbību apmeklējums, viesošanās Lūznavas muižā. Projekta darba grupās tika veikts izvērtējums, apkopojums, katra dalībskola prezentēja savu veikumu, iespaidus.

Programma visās tās aktivitātēs nodrošināja vienādas iespējas un piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu, digitālās ekosistēmas veidošanu, veicinot digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanā un mācībās visos izglītības sektoros. Projekta aktivitātes vērstas uz uzvedības maiņu individuālā un kultūras vērtību līmenī, veicinot ilgtspējīgas attīstības apziņu, mainot patēriņa paradumus un dzīvesveidu. Visas aktivitātes un mobilitātes tika finansētas no Eiropas Savienības Erasmus+ PROGRAMMAS projekta  piešķirtā finansēju

Projekta Erasmus +  STEM C1 apmācības Turcijā.

Erasmus + projekta  KA201 “Let’s STEM it” ietvaros no 6.līdz 10.janvārim  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas delegācija – 1.RVĢ direktors Jānis Poplavskis, dabaszinību un bioloģijas skolotāja Vita Ulbicāne un datorzinību skolotājs? Edgars Žogots, projekta koordinators Inta Ozolniece piedalījās projekta apmācībās Turcijā (Antālijā). Uzņemšanas programmas ietvaros tika organizētas izglītojošas nodarbības STEM jomā. Partneriem bija unikāla iespēja apmeklēt pirmo un vienīgo profesionālo aviācijas vidusskolu Turcijā ( Aksu Aircraft Maintenance Tehnology Vocational and Tehnical Anatolian High School.) Skolā mācās jaunieši līdz 17 gadiem, skolas programma ir paredzēta 4 gadiem.

Tā kā projekta mērķis ir attīstīt skolotāju un pedagogu kompetences – īpaši integrēto STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) mācīšanas prasmes, kas balstītas uz sadarbības problēmu risināšanu (CPS), tad starp projektā iesaistītajām valstīm notika pirmā dalīšanās pieredzē (C1 ).

Ģimnāzijas pedagogi ļoti pozitīvi izteicās par projektu: “Mēs ļoti novērtējam iespēju apmeklēt Turciju. Tā ir pavisam citāda kultūra un dzīvesveids. Paldies Erasmus+ projektam par šīm sniegtajām iespējām. Mēs dzīvojam dinamiskā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kurā katrai prasmei, ko mācām bērniem, jāpaver   spēju atrast savu dzīves ceļu. Mūsdienu bērniem jābūt daudzfunkcionāliem, elastīgiem un spējīgiem efektīvi rast problēmu risinājumus, t.sk. tām, kas saistās ar tehnoloģijām. Šis pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus+ programmā deva iespēju apskatīt kā STEM priekšmetos strādā citās valstīs un gūt noderīgas atziņas priekš sevis, kas noderēs turpmākajā darbā.

Programmas galvenais princips – ir dalīties pozitīvā mācību pieredzē. Pasākuma organizatori bija pacentušies, lai mēs justos ļoti gaidīti, iepazīstinot ar Turcijas tradīcijām, ēdieniem, unikāliem apskates objektiem, mācību programmām, skolām, mācību materiāliem, praktiskām nodarbībām, kas ir neaizstājama pieredze turpmākajam darbam. STEM (science, technology, engineering, math) – šie mācību priekšmeti un zinātnes nozares ir tās, uz kurām balstās mūsdienu un nākotnes skolēni, attīstot loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes, tāpēc savstarpēja valstu sadarbība to noteikti veicina. Man ļoti patika šis brauciens, gūtās atziņas noteikti izmantošu mācību procesā.

Atgriežoties no projekta apmācībām ar saviem iespaidiem projekta dalībnieki dalījās ar kolēģiem un sniedza informāciju par uzņemošās partnervalsts darbības sfērām un izglītības sistēmu. Erasmus+ personāla mobilitāte ir noderīga, lai veicinātu savstarpēju sadarbību starp skolām un gūtu jaunu pieredzi, ko turpmāk var integrēt ikdienas darbā.

Pateicamies ģimnāzijas pedagogiem un projekta dalībniekiem par ieguldīto laiku pirmajā mobilitātes norisē un īstenošanā.

Projekts. Skolu daudzpusējās partnerības projekts “Apmācība dzīvei: līderības iniciatīva Eiropai”(“Training for life: leadership initiative for Europe”(2013 – 2016)). Projekta dalībvalstis – Rumānija (koordinatori), Polija, Portugāle, Lietuva, Latvija, Dānija, Horvātija, Turcija, Ungārija un Itālija.