Pedagogu tālākizglītība 2020.gadā

Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada, Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem 2020.gadā ir īstenotas pedagogu profesionālās kompetences programmas  kompetenču apguves pieejā balstīta inovatīva izglītības procesa organizēšanas, kā arī pedagoģijas un skolvadības jautājumos, tādējādi nodrošinot valsts ģimnāzijas cilvēkresursu profesionālās kompetences paaugstināšanu un mācību metodiskā atbalsta sniegšanu plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestādēm atbilstoši tēmām:

Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai;

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un  mācību snieguma uzlabošanai;

Mācīšanās kopā ar citiem – komunikācija, sadarbība skolēnu individuālo kompetenču attīstībai;

Pilsētu un novadu Valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam.

2020.gadā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā ir piedāvātas un īstenotas programmas Latgales novada pedagogiem:

profesionālās kompetences pilnveides programma vadības komandām (8 programmstundas) – konference “Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi”(24.08.2020.), programma direktoru vietniekiem, metodiķiem, pedagogiem ( 12 programmstundas) „Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana, personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” (26., 28.08., 19.-20.10.2020.), profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem “Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā” (07.09.2020.),profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem (8 programmstundas) “Personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” (23.un 30.09.2020.tiešsaistē).

           

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu pedagogiem ir sagatavotas un īstenotas programmas:

profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem “Efektīva sadarbība mācību un audzināšanas procesā skolēna individuālo kompetenču pilnveidei” (6 programmstundas)(06.11.2020. tiešsaistē),  programmas pedagogiem “Audzināšanas darbs kā mācību procesa daļa, īstenojot kompetenču izglītību pirmsskolā”(6 programmstundas)(30.11.2020. tiešsaistē), programma dizaina un tehnoloģiju pedagogiem “Dizains un tehnoloģijas pamatskolā. Izstrādājumu modelēšana un izgatavošana ar 3D printeri”(24.11.2020. tiešsaistē).

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogiem ir organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, kā metodisko ideju apmaiņas seminārs  “Mācīšana un mācīšanās. Atbalsts. Sadarbība”(19.10.2020.) par tēmām “Individualizācija, diferenciācija, personalizācija mācību un audzināšanas procesā”, “Domāt par domāšanu”, “Strukturēta diskusija, vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti”,  “Izvērtētspējīgi skolēni”, “Office 365, Teams , grupu veidošana, uzdevumu ievietošana”, “Radošā darbība”, “Pašvadītas mācīšanās prasmes”, “Apzinātība”, “Fiziskās slodzes ietekme uz pulsu un elpošanas biežumu”, pedagogi ir noklausījušies SIA “Lielvārds”, Kompetences centrs, piedāvāto profesionālās kompetences pilnveides programmu “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai”(36 programmstundas, septembris un oktobris, norise tiešsaistē), piedalījušies tiešsaistes semināros, vebināros un konferencēs (kā semināri par atbalsta pasākumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai).

 

Informāciju sagatavoja Anita Deksne,

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītības metodiķe