Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs metodisko funkciju īstenošanai veic

valsts ģimnāzijas pedagogu un citu izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi kompetenču apguves pieejā balstīta inovatīva izglītības procesa organizēšanas, kā arī pedagoģijas un skolvadības jautājumos, tādējādi nodrošinot valsts ģimnāzijas cilvēkresursu profesionālās kompetences paaugstināšanu un mācību metodiskā atbalsta sniegšanu plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestādēm;

nodrošina valsts ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas, aktuālās mācību un metodiskās literatūras digitālā formā pieejamību plānošanas reģiona izglītojamajiem un pedagogiem;

atbalsta valsts ģimnāzijas un plānošanas reģiona izglītības iestāžu un izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā un izcilības veicināšanā valsts vai starptautiskā līmenī, tai skaitā organizējot un nodrošinot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi vai dalību mācību priekšmetu olimpiādēs.

Laika posmā no 2020.gada 13.jūnija līdz 2020. gada 30. decembrim ģimnāzija nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada, Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides pasākumus par tēmām:

Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai;

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un  mācību snieguma uzlabošanai;

Mācīšanās kopā ar citiem – komunikācija, sadarbība skolēnu individuālo kompetenču attīstībai;

Pilsētu un novadu Valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam.

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi laika periodā no 2020.gada augusta līdz oktobrim:

1.grupa

26.08.2020.

plkst.12.00-16.00 un 19.10.2020.

plkst.10.00-14.00

 

 

2.grupa

28.08.2020.

plkst.12.00-16.00 un 20.10.2020.

plkst.10.00-14.00

 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu  ielā 3aProfesionālās kompetences pilnveides programma direktoru vietniekiem, metodiķiem, pedagogiem

( 12 programmstundas) „Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana, personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai”

Programmas vadītāja -Mag.chem. Ilze Gaile, LU Ķīmijas fakultātes metodiķe, LU SIIC lektore;

 

Pieteikšanās elektroniski anita.deksne@inbox.lv līdz 24.08.2020, norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, kontakttālruni un e-pastu

 

Lūgums no vienas izglītības iestādes pieteikties ne vairāk kā 2 pedagogiem

 

Dalībnieku skaits katrā grupā- 40

 
07.09.2020.

plkst.10.00-14.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Dzirnavu  ielā 3a

Profesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem

(6 programmstundas) “Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā”

Programmas vadītāja – Iveta Aunīte, praktiska psiholoģe

Pieteikšanās elektroniski anita.deksne@inbox.lv līdz 02.09.2020., norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, kontakttālruni un e-pastu

 

Lūgums no vienas izglītības iestādes pieteikties ne vairāk kā 2 pedagogiem

 

Dalībnieku skaits – 40

 
23.un 30.09.2020.

plkst.12.00-16.00

tiešsaisteProfesionālās kompetences pilnveides programma pedagogiem

(8 programmstundas) “Personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” 

Programmas vadītāja – Andžela Sokolova, biedrības Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” lektore, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Pieteikšanās elektroniski anita.deksne@inbox.lv līdz 02.09.2020., norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, kontakttālruni un e-pastu

 

Lūgums no vienas izglītības iestādes pieteikties ne vairāk kā 2 pedagogiem

 

Dalībnieku skaits – 60