Par attālināta mācību procesa organizēšanu līdz 12. maijam.

Par attālināta mācību procesa organizēšanu. 

Ģimnāzija īsteno pašvadītu mācību procesu.  

  1. Skolēna mācīšanās soļi: 

1.1. Skolēns patstāvīgi iepazīst skolotāja sagatavotu mācību saturu un pilda skolotāja sagatavotus ar mācību saturu saistītus uzdevumus.  

1.2. Skolēns pārbauda mācību satura apguvi un uzdevumu izpildi, iepazīstoties ar skolotāja sagatavotajiem  uzdevumu risinājumiem un uzdevumu atbildēm.  

1.3. Skolēns izmanto skolas piedāvātos rīkus: e klasi, Office365 vidi, citus rīkus, savstarpēji vienojoties skolēniem un skolotājiem, lai iegūtu atbalstu no mācību priekšmeta skolotāja.  

1.4. Skolēns pilda un iesniedz pārbaudes darbus, skolotājs sniedz atgriezenisko saiti par pārbaudes darbiem. 

2. Procesa apraksts: 

2.1. Mācību process notiek pēc esošā stundu saraksta. 

2.2 Pedagogi e – klases vidē ieraksta stundas tēmu un sasniedzamo rezultātu līdz mācību stundas sākumam. Sagatavo un ievieto elektroniskajā vidē nepieciešamos materiālus un informāciju, norādot saiti uz tiem. 

2.3 Pedagogs ir pieejams saziņai tiešsaistē atbilstoši mācību stundu un konsultāciju sarakstam un norises laikam. Saziņa var notikt e klases vidē, Office365 vidē, citā veidā, savstarpēji vienojoties pedagogam un skolēnam. 

2.4. Skolēns sniedz atgriezenisko saiti par pašvadītā mācīšanās procesa gaitu attiecīgajā dienā, veicot ierakstu e – vidē, izmantojot norādīto saiti e – klasē līdz nākamās dienas plkst. 8.00. 

2.5. Pedagogi mācību procesu organizē attālināti no mājām, nepieciešamības gadījumā no izglītības iestādes. 

2.6. Pedagogi un vadība veic saziņu elektroniskajā vidē, arī izmantojot tiešsaistes konferences režīmu. 

2.7. Vecāku saziņa ar ģimnāzijas pedagogiem un vadību notiek e-klase vidē. 

2.8. Aktualitātes tiek atspoguļotas e-klases vidē.