Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

No 21.līdz 25.oktobrim ģimnāzijā tiek piedāvāti profesionālās kompetences pilnveides kursi Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada un Viļānu novada  pedagogiem. Tie ir Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenotāja organizēti valsts piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, pilnveidojot kompetenču apguves pieejā balstīta inovatīva izglītības procesa organizēšanas, kā arī pedagoģijas un skolvadības jautājumos reģiona pedagogus.

21.oktobrī

Seminārs (4 programmastundas)

„Veiksmīgas uzstāšanās ABC”. Vada – Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas pasniedzējs

22.un 23.oktobrī

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (12 programmstundas)”Mācīšanās lietpratībai mācību jomā sākumskolā”. Vada – Daila Zēberga  un Marita Dzene, LU SIIC ekspertes

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Teātra māksla jaunajā izglītības programmā”. Vada – Ieva Niedre,  kultūras producente, improvizācijas teātra trenere, Skola 2030 satura izstrādātāja mācību priekšmetam “Teātra māksla”. 2018. – 2019. gadā producējusi LR Kultūras ministrijas LV100 projektu “Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani. Edgars Niklasons, režisors, dramaturgs, scenogrāfs, Spēlmaņu nakts 2018./2019. nominants. Niklasons veidojis iestudējumus Latvijas Leļļu teātrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, Rēzeknes teātrī Joriks un Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani ietvaros.

24.oktobrī

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Mācību priekšmetu standartā noteikto prasmju, zināšanu, attieksmju un kompetenču apguves plānošana un sasniegtā rezultāta novērtēšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem  –  pamats mērķtiecīgam un rezultatīvam mācību procesam”. Vada – Aija Nikolaisone, Mg. philol., Mg. paed.

25.oktobrī

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Skolotāja prasme vadīt klasi”. Vada – Zinta Biseniece, izglītības psiholoģe, sertificēta ģimenespsihoterapeite, supervīzore

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 programmstundas) „Mācību stunda. Stundas modelēšana”. Vada – Sanita Zveja, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (6 programmstundas) „Zinātniskās pētniecības darbi matemātikā vidusskolai”. Vada – Maruta Avotiņa, Mg. math., LU A. Liepas NMS vadītāja, LU lektore

1.novembrī ģimnāzijā notiks seminārs  (4 programmstundas) „Mācīšana un mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”. 

Programmā:

Anžela Jurāne – Brēmane, Dr.paed., Vidzemes Augstskolas docente, IZM vecākā eksperte

Sandra Drelinga, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā, mācīšanās konsultante, eksperte

Meistardarbnīcas vada – Rēzeknes  pilsētas un Latgales reģiona izglītības iestāžu pedagogi

Bionikas elementu integrēšana mācību stundās

Mācoties no dabas, mēs atklājam dabu kā informācijas, iedvesmas, radošas domāšanas un jaunu risinājumu avotu. Šajā nodarbībā pedagogi varēs uzzināt par bionikas nozari, kā arī praktiski izmēģināt piemērus, kā bionikas elementus iespējams integrēt dabaszinības, matemātikas, mājturības stundās.

Darbnīcu vada Alise Ārgule, Rēzeknes sākumskola

 Datorikas integrēšana mācību saturā 1.-3.klasē

No nākamā mācību gada tiek ieviests jauns mācību priekšmets – datorika. Kā atsevišķs mācību priekšmets tas būs tikai no 4.klases, bet 1.-3.klases paredzētās prasmes būs jāapgūst integrēti citos mācību priekšmetos. Meistardarbnīcā apskatīsim, kādas datorikas tēmas katrā klasē būs jāintegrē un kā to izdarīt.

Darbnīcu vada Laura Meščanova, Rēzeknes sākumskola

 Informātika, psiholoģija, literatūra. Darām kopā!

Integrēta mācību stunda

Darbnīcu vada Ilga Stikute un Sandra Nemeņonoka, Krāslavas Valsts ģimnāzija

Praktiskā lasīšana

Praktiskā lasīšana iekustina skolēnam sākt domāt par lasīšanu, sākt lasīt.
Tas ir veids, kā lasot iemācīt atrast svarīgāko vai sev nepieciešamo tekstā.

Darbnīcu vada Aiva Litauniece, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

 Komplekso uzdevumu piemēri vēstures un sociālo zinību stundās

Pieredze par kompleksajiem uzdevumiem vēstures un sociālo zinību stundās pamatskolas un vidusskolas posmā. Uzdevumu veidi, darba lapas, vērtēšana, AS piemēri. Kompleksie uzdevumi

Darbnīcu vada Inga Lubāne, Maltas vidusskola

 Kā pareizi formulēt stundas sasniedzamo rezultātu (SR)? Ko pareiza SR formulēšana dod skolēnam? Kā var saņemt no skolēniem atgriezenisko saiti par SR sasniegšanu?

Ar ko atšķiras SR no stundas mērķa/uzdevumiem? Pareiza SR formulēšanā (būs arī atgādnes), skolēna pašvērtēšanas lapas matemātikas stundām, praktiski labās prakses piemēri

Darbnīcu vada Svetlana Meiere, Rēzeknes 2.vidusskola

 Kompetenču pieejā balstīta angļu valodas mācību stunda

Koleģiāli plānotas un kompetencu pieejā balstītas stundas modelēšana un pasniegšana, pārmaiņas stundas organizācijā, stundas analīze, mācību stundas vērošana

Darbnīcu vada Olga Supe, Gaļina Skackova, Inessa Špeļkova, Olga Gritāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

 

Arduino programmēšanas pamati, programmas iespējas

Iepazīšanās ar Arduino programmēšanas pamatiem, iespējām, programmējamo Arduino mikrokontrolieri

Darbnīcu vada Edgars Žogots, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Zināšanu pārneses iespēja iedziļināties uzdevumu risināšanā, lietojot dažādas matemātiskās stratēģijas

Darbnīcā tiks piedāvāta iespēja iedziļināties uzdevumu risināšanā, lietojot dažādas matemātiskās stratēģijas.

Darbnīcu vada Sandra Drelinga un Jeļena Pikuma, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

 Emocionālās labsajūtas ietekme  mācību procesā

Nodarbības mērķis izprast pozitīvās komunikācijas priekšrocības, apgūt iedrošinājuma jēdzienu, un nostiprināt prasmes lietot iedrošinājumu un uzslavu,

Labsajūta ir stāvoklis, kuru var atpazīt , balstoties uz bērna apmierinātību, prieku un patiku, tāpēc ka viņi ir atbrīvotāki un pauž iekšējo mieru, tai pat laikā izrādot enerģiju un vitalitāti. Bērni izskatās laimīgi, spontāni, atvērti mijiedarbībai, viegli atgūstas no negatīvās pieredzes.

Darbnīcu vada Marija Mazure, Nautrēnu vidusskola