Noslēguma projekta mobilitātes Itālijā

Noslēdzies Erasmus+ skolu partnerības projekts “Our past our future” (līgums Nr.2019-1-IT02-KA229-062420_2), kurā piedalījās partnerskolas no Itālijas, Grieķijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas. Projekta aktivitātes tika vērstas uz sasniedzamo mērķi – veicināt sadarbību, valodu un IKT apguvi, padziļināt interesi par valodām, citu valstu izglītības sistēmu, kultūrvietām, tradīcijām, prast kritiski izvērtēt un pieņemt lēmumus, veicināt radošumu un inovāciju ieviešanu.

Erasmus+ partnerības sadarbībai atbalsta starptautiskās sadarbības pieredzes gūšanu, partneru tīklu veidošanu, kapacitātes stiprināšanu un augstas kvalitātes inovatīvu rezultātu radīšanu izglītības un mācību jomā. Sadarbības partnerības sniedz iespēju organizācijām uzlabot savas darbības kvalitāti un nozīmīgumu, veidot un stiprināt partneru tīklus, sekmēt spēju strādāt transnacionālā līmenī, veicinot darbību internacionalizāciju, sekmējot  pieredzes un ideju apmaiņu, attīstot jaunas darba metodes. Rezultātiem jābūt ilgtspējīgiem un pārmantojamiem un, ja iespējams, tiem jāpiemīt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai. Sadarbības partnerības ir cieši saistītas ar Erasmus+ programmas nozares prioritātēm un politikas sistēmām gan Eiropā, gan valsts līmenī, vienlaikus tiecoties stimulēt starpnozaru un horizontāla līmeņa sadarbību

Projekta ietvaros noslēgums notika koordinatorvalstī Itālijā pēc Formia tehniskā liceja uzaicinājuma. Projekta ietvaros skolēni veidoja un gatavoja prezentācijas, veica kultūrobjektu izpēti un veidoja biznesa un attīstības plānus, darbojās grupās, mācījās analizēt materiālus, apkopot datus, izmantot IKT prezentācijas.

Noslēguma mobilitātēs Itālijā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja angļu valodas skolotājas Olga Supe un Gaļina Skačkova un 5 ģimnāzisti – Elizabete Skačkova, Samanta Viļuma, Amēlija Gritāne, Adrians Kupcovs un Fredis Gailītis.

Projekta mobilitātes tika veiktas no ES piesķirtajiem līdzekļiem. Dalībnieki guva jaunus iespaidus, piedalījās izbraukuma pasākumos, iepazinās ar Itālijas izglītības sistēmas modeli, pilnveidoja savas zināšanas, prasmes, attīstīja kompetences.

Projekta koordinatori ir veidojuši projekta turpinājumu, uzaicinot arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju kļūt par sadarbības partneri arī turpmākajos projektos un darbībā.

Projekta koordinatore Anita Deksne