Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir viena no 100 pilotskolām Latvijā, vienīgā valsts ģimnāzija Latgales plānošanas reģionā, kura uzsākusi aktīvu darbu projektā, tās pedagogiem piedaloties apmācību semināros, organizējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus, apgūstot starpdisciplinārās prasmes, veidojot darba grupas, apmeklējot “Skola 2030” rīkotās konferences ar mērķi sagatavot pedagogus mācīšanas pieejas maiņai, sadarbojoties caurskatīt mācību saturu un pieeju mācībām, apspriestu VISC izsludinātā jaunā mācību satura un pieejas aprakstu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”, kur jaunais mācību saturs organizēts septiņās cilvēka dzīves darbībai nozīmīgās jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Lai tas notiktu, mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes un tādējādi pats konstruē apgūtā jēgu.

Projekta ietvaros paredzēta šobrīd spēkā esošo mācību satura dokumentu pārskatīšana un pilnveide, atjaunotā mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu un mācību materiālu izstrāde. Ģimnāzijas pedagogi iesaistās kursos, kā “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajdazībām”, lai atbalstītu kolēģu profesionālo attīstību, vadot mācības, rādot atklātās mācību stundas vai strādājot kā mācīšanās konsultanti pedagogu individuālam atbalstam reģionos. Augusta un septembra mēnešos ģimnāzijas pedagogi piedalījās apmācību semināros, 4.oktobrī ģimnāzijā viesojas pedagogi, lai vērotu un analizētu atklātās mācību stundas informātikā (Vēsma Poplavska), bioloģijā (Vita Ulbicāne), angļu valodā (Olga Supe) un krievu valodā (Janīna Miņina), praktiski darbotos, izvērtētu pedagoģiskā darba pieredzi.

Dalība projektā  “Kompetenču pieeja mācību saturā” 2017./2018.m.g. ar caurvijkompetenci “Sadarbība” mācību procesā ir ieguvums gan ģimnāzijas pedagogiem, gan skolēniem, jo jau šobrīd notiek virzība uz tādu mācīšanās pieredzi, kuras rezultāts būtu skolēna kompetence jeb lietpratība – zināšanu, prasmju un rīcībspējīgu, rīcību gribošu attieksmju kopums, kas savukārt balstīts vērtībās, personības īpašībās un ieradumos, domājot par katru skolēnu, viņa zināšanām un prasmēm konkurētspējīgā un mainīgā sabiedrībā.

IMG_9857

IMG_9855

 

 

 

 

 

 

29.un 30.septembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Caurviju kompetenču attīstīšana mājturības un tehnoloģiju (ar izvēli tekstila tehnoloģijās) stundās” Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada, Viļānu novada pedagogiem.  Tos vadīja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Māra Urdziņa – Deruma. Pedagogi iepazinās ar etnogrāfiskā materiāla izmantošanas iespējām radošai darbībai, teksiltehniku kombinēšanu, ierosmes avotiem, skiču un kompozīcijas izveidi, materiālu un tehnikas izvēli, darbu noformējumu, vērtēšanas kritērijiem mājturības un tehnoloģiju stundās.

DSC06058 (2) (1)DSC06042 (1)